Рівняння динаміки елемента гнучкого зв'язку морської прив'язної системи

Kostiantyn S. Trunin

Анотація


Отримано рівняння динаміки елемента гнучкого зв’язку морської прив’язної системи, що дозволяє описувати його великі переміщення в абсолютній системі координат.

Ключові слова


гнучкий зв’язок; морська прив’язна система; елемент гнучкого зв’язку; динаміка елемента гнучкого зв’язку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Blintsov V. S. Privyaznyye podvodnyye sistemy [Marine tethered systems]. Кyiv, Naukova Dumka Publ., 1998. 231 p.

Blintsov V. S., Мagula V. Ye. Proektnyi rozrakhunok zusyl u kabel-trosi pryviaznoi pidvodnoi systemy [Design computation of the forces of the tether of the marine tether system]. Mykolaiv, UDMTU Publ., 1998. 43 p.

Bugayenko B. А. Dinamika sudovykh spuskopodyemnyh operatsiy [Dynamics of the ship launch and lift operations]. Кyiv, Naukova Dumka Publ., 2004. 320 p.

Poddubnyy V. I., Shamarin Yu. Е., Chernenko D. А., Astakhov L. S. Dinamika podvodnykh buksiruyemykh sistem [Dynamics of underwater towed systems]. Saint Petersburg, Sudostroyenie Publ., 1995. 200 p.

Shamarin Yu. Е. et. al. Dinamika podvodnykh okeanograficheskikh sistem [Dynamics of underwater oceanographic systems]. Кyiv, 2001. 228 p.

Dmitrochenko О. N. Metody modelirovaniya dinamiki gibridnykh sistem tel s uchetom geometricheskoy nelineynosti [Methods of modelling dynamics of hybrid systems of bodies with account of geometric non-linearity]. Dinamika, prochnost i nadezhnost transportnykh mashin [Dynamics, strength and reliability of transport vehicles]. Bryansk, BGTU Publ., 2001, pp. 24–34.

Yegorov V. I. Podvodnyye buksiruyemyye sistemy [Underwater towed systems]. Leningrad, Sudostroyenie Publ., 1981. 304 p.

Ikonnikov I. B., Gavrilov V. М., Puzyrev G. V. Podvodnyye buksiruyemyye sistemy i bui neytralnoy plavuchesti [Underwater towed systems and buoys of neutral bouyancy]. Saint Petersburg, Sudostroyenie Publ., 1992. 224 p.

Kаchurin V. К. Теоriya visyachikh system. Staticheskiy rasschet [Theory of hover systems. Static calculations]. Leningrad, Moscow, Gosstroyizdat Publ., 1962. 224 p.

Kоrolev V. I. Trekhmernaya zadacha o dvizhenii sistemy tel v potoke [Three-dimensional problem of movement of the system of bodies in the flow]. Gidrodinamika — Hydrodynamics, 1978, issue 38, pp. 59–76.

Kоrolev V. I., Lemeshko Ye. А. Ravnovesie sistemy gibkaya nit – telo v trekhmernom potoke zhidkosti [Balance of the system «flexible line – body» in the three-dimensional flow of liquid]. Gidrodinamika — Hydrodynamics, 1978, issue. 38, pp. 108–112.

Lavrentyev М. А., Shabot B. V. Problemy gidrodinamiki i ikh matematicheskiye modeli [Hydrodinamics problems and their mathematical models]. Мoscow, Nauka Publ., 1977. 407 p.

Меrkin D. R. Vvedeniye v mekhaniku gibkoy niti [Introduction of the flexible line into mechanics]. Мoscow, Nauka Publ., 1980. 240 p.

Моsоlоv V. Ye., Тikhonov V. S. Орrеdеlеniyе peredatochnoy funktsii gibkoy nerastyazhimoy niti pri prostranstvennom obtekanii potokom [Determination of the transfer function of a flexible inextensible line under spatial air flow]. Аvtоmatika — Automatics, 1979, no. 4. pp. 24–30.

Vinogradov N. I., Gutman M. L., Lev I. G., Nisnevich M. Z. Privyaznyee podvodnyye sistemy. Prikladnyye zadachi statiki i dinamiki [Underwater tethered systems. Applied problems of statics and dynamics]. Saint Petersburg, Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta Publ., 2000. 324 p.

Rashevskiy P. K. Kurs differentsialnoy geometrii [Differential geometry]. Moscow, Gosudarstvennoye izdatelstvo tekhniko-teoreticheskoy literatury Publ., 1950. 428 p.

Saltanov N. V. Gibkiye niti v potokakh [Flexible lines in flows]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1974. 140 p.

Тrunin К. S. Udoskonalennia metodiv proektuvannia gnuchkykh zviazkiv morskykh pryviaznykh system [Improvement of design methods for marine tethered systems]. Materialy Pershoi Mizhnarodnoi NTK «Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi» [Proceedings of the 1st International Scientific and Technical Conference «Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering»]. Mykolaiv, 2010. pp. 137–138.

Тrunin К. S. Problemy matematychnoho modeliuvannia hnuchkykh ziednan morskykh pryviaznykh system [Problems of mathematic modeling of flexible connections of marine tethered systems]. Materialy II mizhnarodnoi NPK «Suchasni informatsiini ta innovatsiini tekhnolohii na transporti (MINTT–2010), (25.05–27.05.2010) [Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Modern information and innovation technologies in transport (MINTT–2010)]. Kherson, 2010, pp. 226–230.

Тrunin К. S. Primeneniye matematicheskikh modeley funktsionirovaniya morskikh privyaznykh sistem [Application of mathematical models of functioning of marine tethered systems]. Materialy XVIII mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Prikladnyye zadachi matematiki i techniki» [Proceedings of the 18th International Scientific and Technical Conference «Applied problems of mathematics and mechanics»]. Sevastopol, 2010, pp. 176–179.

Тrunin K. S. Novyye proektnyye zadachi mechaniki gibkikh svyazey morskikh privyaznykh sistem [New designing problems of mechanics of flexible connections of marine tethered systems]. Materialy XVII mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Prikladnyye zadachi matematiki i techniki» [Proceedings of the 17th International Scientific and Technical Conference »Applied problems of mathematics and mechanics»]. Sevastopol, 2009, pp. 78–80.

Тrunin К. S. Matematicheskaya model morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazyu [Mathematical model of the marine tethered system with a flexible connection]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy V Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 5st International Scientific and Technical Conference «Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering»]. Mykolaiv, 2014. pp. 386–388.

Тrunin К. S. Matematicheskaya model gibkoy svyazi v sostave morskoy privyaznoy sistemy [Mathematical model of the flexible connection within a marine tethered system]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 6th International Scientific and Technical Conference «Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering»]. Mykolaiv, 2015. pp. 300–304.

Dmitrochenko O. N., Pogorelov D. Yu. Generalization of plate finite elements for absolute nodal coordinate formulation. Multibody System Dynamics 10, no. 1, Special issue «Virtual Nonlinear Multibody Systems», 2003, pp. 17–43.

Schwertassek R. Flexible bodies in multibody systems (in «Computational methods in mechanical systems: mechanism analysis, synthesis and optimization» bybJorge Angeles, Evtim Zakhariev). NATO ASI series. Series F, Computer and systems sciences, vol. 161. pp. 329–363.

Shabana A. A., Yakoub R. Y. Three dimensional absolute nobal coordinate for beam elements; Theory. Journal of Mechanical Design, no. 123, 2001, pp. 606–621.
DOI: http://dx.doi.org/10.15589/jnn20170104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.