Вплив комбінованого деформування на термічну стабільність полігонізаційної субструктури заліза, нікелю й сталей 20; 45

Oleksandr M. Dubovyi, Lyu Shen, Tetiana O. Makrukha

Анотація


Розглянуто вплив комбінованої деформації на термічну стабільність заліза, нікелю і вуглецевих сталей. Запропоновано встановлення термічної стабільності полігонізаційної субструктури, яка забезпечує максимальну твердість технічно чистих заліза та нікелю, сталей 20; 45 шляхом комбінованого деформування. Експериментально досліджено твердість, вплив концентрації вуглецю й розміру областей когерентного розсіювання на фізико-механічні властивості Fe, Ni, сталей 20; 45. З’ясовано можливість термічної стабільності полігонізаційної субструктури в процесі передрекристалізаційної термічної обробки після попередньої комбінованої деформації.

Ключові слова


технічно чисте залізо; комбіноване деформування; передрекристалізаційна термічна обробка; субструктурні елементи; твердість

Повний текст:

PDF

Посилання


Alymov M. I., Zelenskiy V. A. Metody polucheniya i fiziko-mekhanicheskiye svoystva obyemnykh nanokristallicheskikh materialov [Methods of obtaining the bulk nanocrystalline materials and their physical and mechanical properties]. Moscow, MIFI Publ., 2005. 52 p.

Valiev R. Z., Aleksandrov I. V. Obyemnyye nanostrukturnyye metallicheskiye materialy: polucheniye, struktura i svoystva [Bulk nanostructured metallic materials: obtaining, structure and properties]. Moscow, Akademkniga Publ., 2007. 372 p.

Gorelik S. S., Dobatkin S. V., Kaputkina L. M. Rekristallizatsiya metallov i splavov [Recrystallization of metals and alloys]. Moscow, MISIS Publ., 2005. 432 p.

Dubovyi O. M., Kulik S. H., Zhdanov O. O., Bobrov M. M., Myrko O. I. Vplyv deformatsii ta lehuiuchykh elementiv na tverdist stalei i napylenykh pokryttiv pislia peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky [Influence of deformation and alloying elements on the hardness of steel and sprayed coatings after the pre-recrystallization heat treatment]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of scientific publications of NUOS, Mykolaiv, NUOS Publ., 2011, issue 2, pp. 36–44.

Dubovyi O. M., Lebedeva N. Yu., Yankovets T. A. Vplyv peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na fizyko-mekhanichni vlastyvosti napylenykh pokryttiv ta deformovanykh metaliv ta splaviv [Influence of the pre-recrystallization heat treatment on the physical and mechanical properties of sprayed coatings and deformed metals and alloys]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv [Metallurgy and metal processing]. 2010, no. 3, pp. 7–10.

Dubovyi O. M., Yankovets T. A., Shkurat S. I., Zhdanov O. O. Doslidzhennia mozhlyvostei pidvyshchennia fizyko-mekhanichnykh vlastyvostei napylenykh pokryttiv [Study of the opportunities of improving the physical and mechanical properties of sprayed coatings]. Elektronnyi visnyk NUK [Electronic Bulletin of NUOS]. Mykolaiv, 2010, no. 2. Available at: http://evn.nuos.edu.ua/article/view/24689/22163.

Dubovyi O. M., Bondarenko O. V., Zhdanov O. O., Zhyzhko O. V., Bobrov M. M., Halkina T. S. Vplyv peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na substukturu i tverdist deformovanykh koliorovykh metaliv i splaviv ta napylenykh pokryttiv [Influence of the pre-recrystallization heat treatment on the substructure and hardness of deformed nonferrous metals, alloys and sprayed coatings]. Obrobka materialiv u mashynobuduvanni [Materials treatment in mechanical engineering]. Mykolaiv, NUOS Publ., 2012, pp. 69–79.

Dubovyi O. M., Chechel O. V., Zhdanov O. O. Matematychne modeliuvannia rezhymu peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky tekhnichno chystoho zaliza [Mathematical modeling of the pre-recrystallization heat treatment regime of technically pure iron]. Elektronnaya mikroskopiya i prochnost materialov, Trudy Instituta problem materialovedeniya im. I. N. Frantsevicha NAN Ukrainy [Electron microscopy and strength of materials, Proceedings of the Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU of Ukraine]. Kyiv, 2014, pp. 76–81.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170107

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.