Сучасні завдання створення багатоцільового морського безпілотного комплексу

Volodymyr S. Blintsov, Dmytro V. Kostenko, Victoria V. Trybulkevich, Volodymyr V. Sokolov

Анотація


Розглянуто можливості використання безекіпажних морських систем як складової багатоцільового морського безекіпажного комплексу для вирішення завдання висвітлення підводної, надводної та повітряної обстановки у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі й внутрішніх водах України.

Ключові слова


багатоцільовий морський безекіпажний комплекс; підводні апарати; безекіпажні надводні судна; захищена акваторія; роботизовані технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Blintsov V. S., Sokolov V. V. Suchasni zavdannia stvorennia bezekipazhnykh morskykh system dlia kontroliu dostupu na zakhyshcheni akvatorii derzhavy [Current tasks of creating unmanned marine systems to control access to the protected waters of the state]. Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu «Suchasni problemy informatsiinoi bezpeky na transporti» : v 2 ch. [Proceedings of the 6th All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation «Current Issues of Information Security in Transport»: in two parts]. Mykolaiv, NUK Publ., 2016, part 2, pp. 5–9 (Restricted).

Blintsov O. V. Rozrobka kontseptsii yedynoi systemy vysvitlennia pidvodnoi, nadvodnoi ta povitrianoi obstanovky u terytorialnykh vodakh Ukrainy na bazi bahatotsilovoho morskoho bezekipazhnoho kompleksu [Development of the concept of an integrated system covering the situation underwater, at sea and in the air in the territorial waters of Ukraine on the basis of a multipurpose marine unmanned complex]. Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu «Suchasni problemy informatsiinoi bezpeky na transporti» : v 2 ch. [Proceedings of the 6th All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation «Current Issues of Information Security in Transport»: in two parts]. Mykolaiv, NUK Publ., 2016, part 2, pp. 10–15 (Restricted).

Blintsov V. S., Sokolov V. V. Typovi morski misii v interesakh VMS ZS Ukrainy ta yikh robototekhnichne zabezpechennia [Typical maritime missions in the interests of the Naval Forces of Ukraine and their robotic support]. Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu «Pidvodna tekhnika i tekhnolohiia» : v 2 ch. [Proceedings of the 6th All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation «Underwater engineering and technology»: in two parts]. Mykolaiv, NUK Publ., 2016, part 2, pp. 6–10 (Restricted).

Skuratov I. S. Problemy oborony morskogo poberezhya [Problems of sea coast defense]. Voennaya mysl [Military Thought], 1992, no. 4, pp. 17–23.

Shamarin Yu. Ye., Falieiev I. M. Suchasni pidkhody do tekhnichnoho zabezpechennia bezpeky na mori [Advanced approaches to technical support of safety at sea]. Nauka i oborona [Science and Defense]. Kyiv, 2006, no. 3, pp. 32–35.

[Kulagin V. V., Zhurid B. A. Teoriya morskikh biotekhnicheskikh sistem. Monografiya [Theory of marine biotechnical systems. Monograph]. Sevastopol, NTTs «EKOSI — gidrofizika» Publ., 2010. 330 p.

Shcherbakov G. N., Antselevich M. A. Novye metody obnaruzheniya skrytykh obektov [New methods of detecting hidden objects]. Moscow, OOO «Elf IPR» Publ., 2011. 503 p.

Blintsov V. S., Trybulkevych V. V. Suchasni zadachi informatsiino-tekhnichnoho zabezpechennia monitorynhu zakhyshchenykh akvatorii [Current problems of informational and technical support of monitoring of protected water areas]. Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi» [Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference «Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering»]. Mykolaiv, NUK Publ., 2016, pp. 340–341.

Sokolov V. V., Trybulkevych V. V. Suchasni zavdannia vysvitlennia morskoi obstanovky na zakhyshchenykh akvatoriiakh derzhavy [Current tasks of covering the situation within the protected waters of the state]. Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu «Pidvodna tekhnika i tekhnolohiia» : v 2 ch. [Proceedings of the 6th All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation «Underwater engineering and technology»: in two parts]. Mykolaiv, NUK Publ., 2016, part 2, pp. 50–57 (Restricted).




DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170203

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.