Вплив режимів спалювання рідких сірчистих палив на швидкість низькотемпературної корозії

Yurii H. Tenditnyi

Анотація


Виконано аналіз результатів досліджень динаміки розвитку низькотемпературної сірчанокислотної корозії й впливу на її інтенсивність постійних факторів (наявності сірки в мазуті, коефіцієнта надлишку повітря α, температур металу tст, водовмісту емульсії) і змінних режимів (коливань α, tст) під час спалювання сірчистих стандартних мазутів і водомазутних емульсій з водовмістом до 30,0%.

Ключові слова


мазут; водомазутна емульсія; низькотемпературна корозія; змінні режими; надійність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vnukov А. К. Teplohimicheskie protsessyv gazovomtrakte parovykh kotlov [Thermochemical processes in the gas path of steam boilers]. Мoscow, Energoizdat Publ., 1981. 296 p.

Gerasimov V. V. Prognozirovanie korrozii metallov [Prediction of corrosion of metals]. Мoscow, Меtallurgiya Publ., 1989. 152 p.

Gorbov V. М., Goriachkin A. V. Issledovanie intesivnosti korrozionnukh protsessov pri szhyganii vodomazutnykh emulsiy [Study of the intensity of corrosion processes when burning water-oil emulsions]. Zb. nauk. prats UDMTU — Collection of scientific publications of USMTU. Nikolaev, UDMTU Publ., 2003, no. 5 (391), pp. 87–95.

GoriachkinV. U., Goriachkin A. V., Tenditniy Y. G. Obespechenie nadezhnosti raboti sudovikh kotlov pri szhyganii vodotoplivnikh emylsiy (VTE) [Ensuring reliability of the ship boiler operation when burning water-fuel emulsions]. Suchasni informatsiini ta innovatsiini tekhnolohii na transporti [Modern information and innovative technologies in transport]. Kherson, 2009, pp. 60–65.

Horiachkin V. Yu., Horiachkin A. V., Akimov O. V., Iutinskyi V. O., Korniienko V. S. Sposib zakhystu metalu nyzkotemperaturnykh poverkhon nahrivu kotla vid sirchanokyslotnoi korozii [Method of protection of metal of low-temperature heating surfaces of the boiler from the sulfuric-acid corrosion]. Patent na vynakhid [Patent for invention], 2012.

GoriachkinV. U., Iytinskuy V. O. О korrozionnukh procesakh pri szhyganii obvodnennukh topliv [On corrosion processes when burning of watered fuels]. Sudovoe energomashinostroenie [Ship power engineering]. Nikolaev, NKI Publ., 1983, pp. 43–51.

Kolpakov S. P. Ispolzovanie toplivnykh suspenziy v sudovykh parovykh kotlakh [Use of fuel suspensions in ship steam boilers]. Sudostroenie [Shipbuilding], no. 32, 2001, pp. 32–36.

Magadeev V. Sh. Korroziya gazovogo trakta kotelnykh ustanovok [Corrosion of the gas path of boiler plants]. Мoscow, Energoatomizdat Publ., 1986. 272 p.

Tsikerman L. Ya. Dolgosrochnyy prognoz opasnosti gruntovoy korrozii metallov [Long-term prediction of the danger of ground corrosion of metals]. Moscow, Nedra Publ., 1966. 172 p.

Yakubovskiy Yu. V., Sumenkov V. M., Seleznev Yu., Statsenko V. H., Urbanovich A. I. Ekspluatatsiya proizvodstvennykh kotlov KVG-34K na vodotoplivnoy emulsii [Operation of production boilers KVG-34K on water-fuel emulsion]. Rybnoe khozyaystvo [Fishing industry], 1991, no. 3., pp. 57–60.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170205

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.