Удосконалення механізмів управління морськими наливними терміналами на основі імітаційного моделювання

Borys Yu. Kozyr, Oleksandr O. Potkin, Mykola V. Fatieiev

Анотація


Проведено дослідження системи управління морськими терміналами, на основі декомпозиції операційної системи морського наливного термінала установлено базові елементи імітаційної моделі вантажопотоків термінала. Програмну реалізацію імітаційної моделі виконано за модульним принципом, що забезпечує її інтеграцію до корпоративної інформаційної системи термінала. Розроблені алгоритми імітаційної моделі вантажопотоків наливного термінала реалізовано з використанням мови програмування Java.

Ключові слова


морський наливний термінал; імітаційна модель; інформаційна матриця; корпоративна інформаційна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Hryhorak M. Yu., Kostyuchenko L. V., Sokolova O. Ye. Lohistychna infrastruktura: navchalnyy posibnyk [Logistics infrastructure: study guide]. Kyiv, Lohos Publ., 2013. 400 p.

Havrylov D. A. Upravlenye proyzvodstvom na baze standarta MRP II: uchebnoe posobye [Production management on the basis of the MRP II standard: study guide]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2008. 342 p.

Kotlubay V. O. Vdoskonalennya antykryzovoho upravlinnya morehospodarskym kompleksom [Improvement of crisis management of the maritime economy]. Problemy mizhnarodnykh transportnykh korydoriv ta yedynoyi transportnoyi systemy Ukrayiny: Materialy Desyatoyi naukovo-praktychnoyi mizhnarodnoyi konferentsiyi (5–7 chervnya 2014 r., m. Kharkiv) [Proceedings of the 10th Scientific and Practical International Conference «Problems of international transport corridors and integrated transport system of Ukraine» (dated 5–7 June 2014, Kharkiv)]. Kharkiv, UkrDAZT Publ., 2014, pp. 77–78.

Toluev Yu. I., Ivanov D. A. Inzhenernye traditsii v imitatsionnom modelirovanii proizvodstvennykh i logisticheskikh sistem [Engineering traditions in simulation modeling of the production and logistics systems] Imitatsionnoe modelirovanie. Teoriya i praktika: Sbornik dokladov pyatoy yubileynoy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii IMMOD-2011 [Proceedings of the 5th Anniversary All-Russian Scientific and Practical Conference «Simulation modeling: theory and practice»]. Saint Petersburg, OAO «TsTSS» Publ., ch. 1, 2011, pp.75–82.

Vlasiuk Yu. O. Osoblyvosti imitatsiinoho modeliuvannia ekonomichnykh system [Special features of simulation modeling of economic systems] Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu — Collection of scientific publication of the Tavria State Agrotechnological University, no. 4 (24), 2013, pp. 32–35.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170209

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.