Моделювання інформаційної платформи управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів

Maksym H. Hrytsaienko

Анотація


Відповідно до наявних інформаційних платформ управління проектами різного цільового призначення запропоновано інформаційні платформи техніко-технологічного, економічного й організаційного характеру, кожна з яких подана у вигляді інформаційної моделі, яка включає в себе фрейми, що описують структурно-параметричні характеристики об’єктів, а також множини моделей, що дозволяють вирішувати зав-дання управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів.

Ключові слова


управління проектами; підводні апарати; інформаційні моделі; засоби морської робототехніки; система; акваторія; знешкодження

Повний текст:

PDF

Посилання


Blintsov V. S., Blintsov O. V., Babkin H. V., Hrytsaienko M. H. Stvorennia ta zastosuvannia zasobiv morskoi robototekhniky dlia zneshkodzhennia pidvodnykh potentsiino nebezpechnykh obiektiv: Naukova monohrafiia [Development and application of the means of marine robotics for neutralization of potentially dangerous underwater objects: Scientific Monograph]. Mykolaiv, NUK Publ., 2016. 366 p.

Blintsov V. S., Hrytsaienko M. H. Pidvodna diialnist derzhavy : suchasnyi stan i zavdannia na perspektyvu [Underwater activity of the state: current status and future objectives]. Pidvodna tekhnika i tekhnolohii. Materialy Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu [Underwater Engineering and Technology. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation]. Mykolaiv, NUK Publ., 2014, pp. 8–11.

Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition. Project Management Institute, 2013. 590 p.

Burkov V. N., Blintsov V. S., Voznyy A. M., Koshkin K. V., Mikhaylov K. M., Kharitonov Yu. N., Chernov S. K., Shamray A. N. Mekhanizmy upravleniya proektami i programmami regionalnogo i otraslevogo razvitiya : Monografiya [Mechanisms of management of project and programs of regional and branch development]. Nikolaev, Torubara O. S. Publ., 2010. 176 p.

Kharytonov Yu. M. Upravlinnia proektamy i prohramamy rekonstruktsii munitsypalnykh system teplopostachannia: avtoref. dys. d-ra tekhn. nauk [Management of projects and programs of reconstruction of municipal heating systems: Author’s abstract]. Mykolaiv, NUK Publ., 2014. 60 p.

Voznyy A. M., Dragomirov V. V., Kazarezov A. Ya., Koshkin K. V., Fateev N. V., Kharitonov Yu. N., Chernov S. K. Modeli, metody i algoritmicheskoe obespechenie proektov i programm razvitiya naukoemkikh proizvodstv: Monografiya [Models, methods and algorithmic support of projects and programs for the development of science-intensive productions: Monograph]. Nikolaev, NUK Publ., 2009. 194 p.

Grey Klifford F., Larson Erik U. Upravlenie proektami: Prakticheskoe rukovodstvo [Project Management: A Practical Guide]. Moscow, Delo i Servis Publ., 2003. 528 p.

Melentev L. A.., Belyaev L. S. Optimizatsiya i upravlenie v bolshikh sistemakh energetiki [Optimization and management in large energy systems]. Irkutsk, Sibirskiy energ. in-t SO AN SSSR Publ., 1970. 336 p.

Geoinformatsionnyy portal GIS-Assotsiatsii [Geoinformation portal of the GIS-Association]. Available at: htpp://www.pcweek.ru/themes/detail.php.

GIS «InGeo» versiya 4.14 [GIS «InGeo» version 4.14]. Available at: htpp://www.inmeta.ru/projects/gis/ingeo413.

«Politerm» — geoinformatsionnaya sistema Zulu [«Polyterm» — geoinformation system Zulu]. Available at: http://politerm.com.ru.

Upravlenie geoinformatsionnykh tekhnologiy IGEU [Management of Geoinformation Technologies of ISEU]. Available at: htpp://www.igt.ispu.ru.

Vladimirov M. V., Kholmskiy M. A., Snopova Ye. M. Klassifikatsiya podvodnykh potentsialno opasnykh obektov [Classification of potentially dangerous underwater objects]. Mediko-biologicheskie i sotsialno-psikhologicheskie problemy v cherezvychaynykh situatsiyakh — Medical-biological and social-psychological problems in emergency situations, 2010, no. 4, ch. 2, pp. 54–57.

Klimaticheskie trendy [Climate trends]. Available at: http://meteoinfo.ru/climate/2015-05-25-13-36-16.

Yedinaya gosudarstvennaya sistema informatsii ob obstanovke v Mirovom okeane [Unified state information system for the situation in the World Ocean]. Available at: http://hmc.meteorf.ru/sea/storm/index.php.

Antonov A. V. Sistemnyy analiz [System analysis]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2004. 454 p.

Blaumberg I. V. Problema tselostnosti i sistemnyy podkhod [The problem of integrity and systematic approach]. Moscow, Editorial URSS Publ., 1997. 440 p.

Kharytonov Yu. M., Hordieiev B. M., Berdynskykh B. V. Modeliuvannia informatsiinoi platformy upravlinnia proektamy rozvytku portovoi infrastruktury [Modeling of the information platform for management of the port infrastructure development projects]. Scientific Journal «ScienceRise». Kharkiv, 2017, no. 1/2 (30), pp. 39–47.

Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy za no. 1069 vid 26 veresnia 1997 r. «Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Derzhavnoho sudnovoho reiestru Ukrainy i Sudnovoi knyhy Ukrainy» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine no. 1069 dated September 26, 1997 «On approval of the Procedure of Keeping the State Ship Register of Ukraine and the Ship Book of Ukraine»]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1069-97-%D0%BF.

DoD Unmanned Systems Integrated Roadmap FY2013-2038. Available at: https://publicintelligence.net/dod-unmanned-systems-2013/p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170212

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.