Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та ультрафільтрації

Oksana M. Tereshchenko, Yevgeniya V. Melnychenko, Iryna M. Makarenko

Анотація


Наведено результати досліджень щодо визначення оптимальних умов застосування методу комплексоутворення / ультрафільтрації для очищення стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніду калію й водорозчинного поліелектроліту. Експериментально доведено ефективність даного методу.

Ключові слова


важкі метали; ультрафільтрація; комплексоутворення; фероціанід калію; поліелектроліт

Повний текст:

PDF

Посилання


Tepla H. A. Vazhki metaly yak faktor zabrudnennia navkolyshnoho seredovyshcha [Heavy metals as a factor of environmental pollution]. Astrakhanskyi visnyk ekolohichnoi osvity [Astrakhan Journal of Environmental Education], 2013, no. 1 (23), pp. 182–192

Grebenyuk V. D., Sobolevskaya T. T., Makhno A. G. Sostoyanie i perspektivy razvitiya metodov ochistki stochnykh vod galvanicheskikh proizvodstv [Current state and prospects of development of the methods for the galvanic industry sewage treatment]. Khimiya i tekhnologiya vody [Water chemistry and technology], 1969, ch. 11, no. 5, pp. 407–421.

Delalio A., Goncharuk V. V., Kornilovich B. Yu., Yurlova L. Yu., Pshinko G. N. Ochistka stochnykh vod ot tyazhelykh metallov metodom kompleksoobrazovaniya / ultrafiltratsii [Sewage cleaning from heavy metals by complex formation / ultrafiltration]. Khimiya i tekhnologiya vody [Water chemistry and technology], 2003, ch. 25, no. 6, pp. 564–573.

Homelia M.D., Tereshchenko O.M., Melnychenko Ye.V. Gomelya M. D. Ochystka stichnykh vod vid ioniv midi metodom kompleksoutvorennia ta flokuliatsii [Sewage cleaning from copper ions with the method of complex formation and flocculation]. Problemy vodopostachannia, vodovidvedennia ta hidravliky: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk [Problems of water supply, water disposal and hydraulics: Scientific and technical collection of papers], 2016, issue 27, pp. 85–89.

Lure Yu. Yu. Analiticheskaya khimiya promyshlennykh stochnykh vod [Analytical chemistry of industrial sewage]. Moscow, Khimiya Publ., 1984. 448 p.

Tananaev I. V., Seyfer G. B., Kharitonov Yu. A. Khimiya ferrotsianidov [Chemistry of ferrocyanides]. Moscow, Nauka Publ., 1961. 320 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170213

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.