Оцінка впливу берегових джерел скиду стічних вод на стан водного середовища

Nataliia I. Magas, Hanna H. Trokhymenko

Анотація


Розроблено методологічний підхід для оцінки ступеня впливу берегових антропогенних джерел забруднення на формування якості річкових вод. Одержані результати можуть бути використані в процесі створення стратегії управління якістю поверхневих вод у басейні річки, у тому числі для регулювання скидів стічних вод береговими джерелами забруднення, а також під час розробки рекомендацій, спрямованих на покращення екологічної ситуації в досліджуваному районі.

Ключові слова


антропогенне навантаження; ефективна маса забруднювальних речовин; ступінь екологічної небезпеки; коефіцієнт шкідливого впливу джерела забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekin O. A. Osnovy gidrokhimii [Fundamentals of hydrochemistry]. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1970. 444 p.

Hopchak I. V. Vstanovlennia katehorii i absoliutnykh znachen ekolohichnykh normatyviv yakosti vody dlia richok Volynskoi oblasti [Determining the categories and the absolute values of environmental standards for water quality of rivers of the Volyn region]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia — Journal of the National University of Water and Environmental Engineering, 2005, issue 5 (33), pp. 71–78.

Denysova O. I., Cherniavska A. P., Hryb J. V., Vernichenko Gh. A. Ekolohichna otsinka suchasnoho stanu poverkhnevykh vod Ukrainy (metodychni aspekty) [Environmental assessment of the current state of surface waters in Ukraine (methodological aspects)]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal — Ukrainian Geographical Journal, 1996, no 3, pp. 3–11.

KND 211.1.4.010-94. Ekolohichna otsinka yakosti poverkhnevykh vod sushi ta estuariiv Ukrainy [State Standard 211.1.4.010-94. Environmental assessment of the quality of surface waters and estuaries of Ukraine]. Kyiv, Minpryrody Ukrainy Publ., 1994. 37 p.

Mahas N. I., Trokhymenko H. H., Bartalova A. O. Vyznachennia stupenia ekolohichnoi nebezpeky dzherel zabrudnennia richkovykh vod Mykolaivskoi oblasti [Determination of the level of environmental hazard of the pollution sources for river waters of the Mykolaiv region]. Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia v sudnobuduvanni: Materialy X mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 10th International Scientific and Technical Conference «Issues of Ecology and Energy Efficiency in Shipbuilding»]. Mykolaiv, 2015, pp. 90–93.

Mahas N. I. Otsinka vplyvu berehovykh antropohennykh dzherel zabrudnennia na yakist vod baseinu richky Pivdennyi Buh na terytorii Mykolaivskoi oblasti [Assessing the impact of anthropogenic coastal sources of pollution on the water quality in the basin of the Southern Bug in the Nikolaev region]. Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia v sudnobuduvanni: Materialy X mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 10th International Scientific and Technical Conference «Issues of Ecology and Energy Efficiency in Shipbuilding»]. Mykolaiv, 2015, pp. 241–242.

Metodyka rozrakhunku antropohennoho navantazhennia i klasyfikatsii ekolohichnoho stanu baseiniv malykh richok Ukrainy [Methodology of calculation of the anthropogenic load and classification of the ecological state of the small rivers basins in Ukraine]. Kyiv, Polimed Publ., 2007. 71 p.

Metodicheskie rekomendatsii po geokhimicheskoy otsenke sostoyaniya poverkhnostnykh vod [Guidelines on the geochemical assessment of the state of the surface waters]. Moscow, 1985. 48 p.

Metodicheskie rekomendatsii po formalizovannoy kompleksnoy otsenke kachestva poverkhnostnykh i morskikh vod po gidrokhimicheskim pokazatelyam [Guidelines on the formalized comprehensive assessment of the quality of surface and marine waters by hydrochemical parameters]. Moscow, Goskomgidromet Publ., 1998. 9 p.

Oksiyuk O. P., Zhukinskiy V. N., Braginskiy V. N. Kompleksnaya ekologicheskaya klassifikatsiya kachestva poverkhnostnykh vod sushi [Comprehensive ecological classification of the quality of surface waters]. Gidrobiologicheskiy zhurnal — Hydrobiological Journal, 1993, vol. 29, no. 4, pp. 62–72.

Programma ekologicheskogo ozdorovleniya basseyna Dnepra. Metodika otsenki goryachikh tochek: otchet o NIR (zaklyuch.) [Program of the ecological improvement of the Dnipro basin. Methodology for assessing the hot spots: research report (conclusion)]. Kyiv, 2003. 100 p.

Romanenko V. D., Zhukynskyi V. M., Oksiiuk O. P. Metodyka vstanovlennia ta vykorystannia ekolohichnykh normatyviv yakosti poverkhnevykh vod sushi ta estuariiv Ukrainy [Methodology of development and implementation of the ecological quality standards for surface waters and estuaries of Ukraine]. Kyiv, Symvol-T Publ., 2001. 48 p.

Romanenko V. D. Metodyka ekolohichnoi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriiamy [Methods of environmental assessment of the surface water quality by the respective categories]. Kyiv, Symvol-T Publ., 1998. 28 p.

Yatsyk A. V., Petruk O. M. Metodychne kerivnytstvo po rozrakhunku antropohennoho navantazhennia i klasyfikatsii ekolohichnoho stanu baseiniv malykh richok Ukrainy [Guidelines on calculation of the anthropogenic load and classification of the ecological states of the small river basins in Ukraine]. Kyiv, Symvol-T Publ., 1992. 40 p.




DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170214

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.