DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170305

Розробка сепараторів стиснутого повітря на основі тривимірного моделювання

Serhiy S. Ryzhkov

Анотація


Розглянуто сепаратори стиснутого повітря на основі струминних модулів. Запропоновано вирішувати питання їх вдосконалення на основі тривимірного моделювання. Розроблено тривимірні моделі робочих каналів сепараторів стиснутого повітря. Виконано дослідження робочих процесів у сепараторах: газодинаміки та коефіцієнтів осадження. Отримано розподіл швидкості, статичного тиску, динамічного тиску, кінетичної енергії турбулентності та коефіцієнтів осадження для швидкостей потоку сепараторів стиснутого повітря: з одним струминним модулем для витрат 50...100 м3/год; з двома струминними модулями для витрат 100...200 м3/год; із чотирма струминними модулями для витрат 200...400 м3/год; із шістьма струминними модулями для витрат 400...800 м3/год. Виконано розробку конструктивних рішень сепараторів для енергосистем стиснутого повітря на основі тривимірного моделювання сепараційних аерозольних технологій та здійснено оцінку їх ефективності.


Ключові слова


струминний модуль; сепаратор стиснутого повітря; масловологовіддільник; 3D-моделювання; ефективність очищення

Повний текст:

PDF

Посилання


Gerts Ye. V. Pnevmaticheskie ustroystva i sistemy v mashinostroenii: spravochnik [Pneumatic devices and systems in mechanical engineering: Reference guide]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1981. 408 p.

International Standard ISO 8573-1. Air Quality Standards.

Ryzhkov S. S., Blintsov V. S., Yehorov H. V., Zhukov Yu. D., Kvasnytskyi V. F., Koshkin K. V., Krivtsun I. V., Niekrasov V. O., Cevriukov V. V., Solonichenko Yu. V. Stvorennia universalnykh transportnykh suden ta zasobiv okeanotekhniky : monohrafiia [Development of universal transport vehicles and means of ocean engineering]. Mykolaiv, NUK Publ., 2011. 339 p.

Ryzhkov S. S. Jet-contact separator of exhaust gases of ship engines. Proceedings of the third international conference on marine industry. Varna, Bulgaria, 2001, vol. 2, pp. 137–145.

Ryzhkov S. S. Reduction of losses of oils in ship diesel engines at the expense of increase of efficiency of clearing crank-cases gases. Proceedings of the third international conference on marine industry. Varna, Bulgaria, 2001, vol. 2, pp. 111–114.

Ryzhkov R. S., Serbin S. I. Experimental investigations of efficiency of the turboimpact breathing systems separator for gas turbine installation of closed cycle. Shipbuilding & Marine Infrastructure, 2015, no. 2, pp. 164–172.

Ryzhkov R. S., Serbin S. I. Eksperymentalni doslidzhennia efektyvnosti turboimpaktnoho separatora palyvnoho hazu dlia HTU [Experimental studies of efficiency of the turbo-impact separator of fuel gas for gas turbine plants]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, 2015, no. 2, pp. 76–82.

Ryzhkov S. S. Zabezpechennia vysokoho rivnia ekolohichnoi bezpeky pry budivnytstvi ta ekspluatatsii suden za rakhunok vprovadzhennia aerozolnykh tekhnolohii [Ensuring a high level of environmental safety in the construction and operation of ships by implementing aerosol technologies]. Visnyk NUK — Bulletin of NUS, 2010. Available at: http://evn.nuos.edu.ua/article/view/24561.

Ryzhkov S. S., Basok B. I. Ekologicheskie resursosberegayushchie tekhnologii dlya promyshlennoy teplotekhniki na osnove dispersnykh dvukhfaznykh sred [Ecological resource-saving technologies for industrial heat engineering based on dispersed two-phase media]. Promyshlennaya teplotekhnika [Industrial heat engineering], 2001, ch. 23 (4–5), pp. 141–145.

Ryzhkov S. S., Ryzhkov O. S., Ryzhkov R. S. Rozrobka maslovolohoviddilnykiv enerhosystem stysnenoho povitria na osnovi hidrodynamichnykh rozrakhunkiv [Development of the oil and moisture separators of the compressed air energy systems based on hydrodynamic calculations]. Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia v sudnobuduvanni: Materialy IKh mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 9th International Scientific and Technical Conference «Problems of Ecology and Energy Saving in Shipbuilding»]. Mykolaiv, 2014, pp. 92–93.

Ryzhkov S. S., Bortsov O. S., Ryzhkov R. S. Doslidzhennia koefitsiientu osadzhennia turboimpaktnoho separatora bahatofaznykh sumishei palyv pidvyshchenoho tysku pry riznykh vytratakh robochoho seredovyshcha [Study of the sedimentation coefficient of the turbo-impact separator of the multiphase mixture of high-pressure fuels at different consumption rates of the operating environment]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: Materialy IV mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 4th International Scientific and Technical Conference «Innovations in Shipbuilding and Ocean Englineering»]. Mykolaiv, 2013, pp. 364–365.

Ryzhkov S. S., Ryzhkov R. S. Doslidzhennia hazodynamichnykh turboimpaktnykh separatoriv na osnovi prohramnoho paketu ANSYS [Study of the turbo-impact gas dynamic separators based on the ANSYS software package]. Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia v sudnobuduvanni: Materialy IKh mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 9th International Scientific and Technical Conference «Problems of Ecology and Energy Saving in Shipbuilding»]. Mykolaiv, 2014, pp. 37–39.

Ryzhkov R. S., Ryzhkov O. S. Vdoskonalennia maslovolohoviddilnykiv enerhosystem stysnenoho povitria na osnovi hidrodynamichnykh rozrakhunkiv [Improving the oil and moisture separators of compressed air power systems based on hydrodynamic calculations]. Visnyk NUK — Bulletin of NUS, 2013, no. 2. Available at: http://evn.uos.edu.ua.

Ryzhkov S. S., Leshchiner Yu. L. Avtorskoe svidetelstvo № 1465085.SSSR. «Separator szhatykh gazov» [Author’s certificate No. 1465085. USSR. «Compressed gas separator»]. 15.11.1988.

Ryzhkov S. S. Avtorskoe svidetelstvo № 1662629. SSSR. «Separator szhatykh gazov» [Author’s certificate No. 1662629. USSR. «Compressed gas separator»]. 15.03.1991.