DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170312

Оцінка ефективності реагентів для стабілізаційної обробки води циркуляційних систем

Tetiana O. Shablii, Iryna M. Makarenko, Anastasiia Yu. Bereza, Mariia M. Shuryberko

Анотація


Проведено дослідження оцінки ефективності реагентів щодо стабілізації водних середовищ за різних температурних умов. Як стабілізатори накипоутворення використовували відомі й синтезовані реагенти. Для порівняння застосовували оксиетилідендифосфонову кислоту. Серед відомих реагентів досліджували гіпан, карбоксиметилцелюлозу, лимонну й винну кислоти, нітрилтриметилфосфонову кислоту. Синтезовано антискалант метилдисульфонат натрію, перевірено його ефективність.

Ключові слова


стабілізація води; антискалант; жорсткість води; стабілізаційний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Zin E. A. Rehionalna ekonomika. Pidruchnyk [Regional economy. Textbook]. Kyiv, VD «Profesional» Publ., 2007. 528 p.

Ivanov S. V., Manchuk N. M., Borsuk P. S. Zahalna khimichna tekhnolohiia: promyslovi khimiko-tekhnolohichni protsesy. Navch. posib. [General chemical technology, industrial chemical processes: a study guide]. Kyiv, Vyd-vo Nats. aviats. universytetu «NAU-druk» Publ., 2010. 280 p.

Pylypenko S. A., Vahnyn I. G., Maksyn V. I. et al. Metody predotvrashcheniya nakipeobrazovaniya pri opresnenii solenykh vod [Methods of prevention of scale formation during saline water conversion]. Khimiya i tekhnologiya vody — Water Chemistry and Technology, 1991, no. 11, pp. 996–1013.

Rudkovskaya Ye. V., Omelchuk Yu. A., Gomelya N. D. Razrabotka stabilizatorov nakipeobrazovaniya dlya resursosberegayushchikh vodooborotnykh sistem okhlazhdeniya [Development of scale stabilizers for resource-saving water-circulation cooling systems]. Zbirnyk naukovykh prats Sevastopolskoho natsionalnoho universytetu yadernoi enerhii ta promyslovosti — Collection of scientific papers of the Sevastopol National University of Nuclear Energy and Industry, 2011, no. 4 (40), pp. 55–61.

Tyr S. G., Boboshko Z. A., Glushko I. D. Otsenka effektivnosti ingibitorov v sredakh oborotnogo vodosnabzheniya [Evaluation of the efficiency of inhibitors in circulating water supply environments]. Zashchita metallov — Protection of Metals, 1993, no. 1, pp. 158–160.

Primenenie ingibitorov v sistemakh vodopodgotovki na osnove obratnoosmoticheskikh ustanovok [Application of inhibitors in water treatment systems based on reverse osmosis plants]. Available at: http://www.mediana-filter.com.ua/water_ingibitor_use.html.

Goeldner R.W. Scale control inhibitor performance at 100 ºC under boiling conditions. WSIA J Publ., 1983, no. 2, pp. 33–39.

Yemkov A. A. Metody borby s otlozheniyami neorganicheskikh soley v oborudovanii podgotovki nefti [Methods of eliminating deposits of inorganic salts in the oil treatment equipment]. Moscow, VNIIOENG Publ., 1988. 50 p.

Dyatlova N. M., Temkina V. Ya., Popov K. I. Kompleksony i kompleksonaty metallov [Complexons and complexes of metals]. Moscow, Khimiya Publ., 1988. 554 p.

Rudkovskaya Ye. V., Omelchuk Yu. A., Gomelya N. D. Otsenka effektivnosti stabilizatorov nakipeobrazovaniya dlya resursosberegayushchikh vodooborotnykh sistem okhlazhdeniya [Evaluation of the efficiency of scale stabilizers for resource-conserving water-circulation cooling systems]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy — Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2011, no. 6, pp. 47–51.