Розробка та дослідження ефективності установки знезараження води плавальних басейнів

Volodymyr V. Blahodatnyi, Volodymyr I. Bieliavskyi, Anna S. Bashmakova

Анотація


Розроблено установку для іонізації води сріблом, яка складається з двох електролізерів та циркуляційного насоса. На основі розробленої методики визначено параметри установок для обслуговування басейнів об’ємом від 10 до 3600 м3. Визначено, що найбільш доцільною є тривалість зміни полярності електродів 6 хв., а стійкій режим встановлюється протягом 2 хв.

Ключові слова


знезараження води; плавальний басейн; іонатор срібла; системи водоочищення; якість води

Повний текст:

PDF

Посилання


Bidevkina M. V. Ispolzovanie kombinatsii nanokompozita serebra i perekisi vodoroda dlya obezzarazhivaniya vody basseynov [Using a combination of silver nanocomposite and hydrogen peroxide for disinfection of pool water]. Dezinfektsionnoe delo — Disinfection Affairs, 2016, no. 2, pp. 12–17.

Harkavyi S. I. Hihiienichna otsinka yakosti vody plavalnykh baseiniv pry navchalno — vykhovnykh zakladakh z pozytsii harmonizatsii vitchyznianykh vymoh z mizhnarodnymy rekomendatsiiamy [Hygienic assessment of the water quality in the swimming pools at educational institutions from the standpoint of harmonization of national requirements with international recommendations]. Hihiiena naselenykh mists — Hygiene in Populated Places, 2012, no. 60, pp. 86–92.

Zharkov A. V. Osobennosti primeneniya tekhnologiy ochistki i obezzarazhivaniya vody v basseyne [Special features of application of the technologies for cleaning and disinfection of the swimming pool water]. Santekhnika — SANTECHNIKA magazine (water supply — pipes — fittings), 2013, no. 1, pp. 10–54.

Kedrov V. S., Kedrov Yu. V., Chukhin V. A. Plavatelnye basseyny: Vodosnabzhenie i vodootvedenie, 3-e izd., pererab. i dop. [Swimming pools: water supply and disposal]. Moscow, Stroyizdat Publ., 2002. 184 p.

Kulskiy L. A. Serebryanaya voda [Silver water]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1987. 136 p.

Perikova Ye. S. Problemy obezzarazhivaniya vody plavatelnykh basseynov [Challenges of water disinfection in swimming pools]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury — Theory and Practice of Physical Culture, 2008, no. 2, pp. 87–90.

Sinitsina O. O. Otsenka informativnosti indikatornykh pokazateley sanitarno — ekologicheskoy bezopasnosti plavatelnykh basseynov [Assessment of the informative value of the sanitary and ecological safety indicators of swimming pools]. Gigiena i sanitariya — Hygiene and Sanitation, 2012, no. 5, pp. 84–87.

Strutynska L. R., Andrusiv S. V. Kryterii otsiniuvannia efektyvnosti tekhnolohii vodopidhotovky vodoim hromadskoho vykorystannia [Criteria for assessing the effectiveness of a technology of water treatment for public water bodies]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lohistyka — Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Logistics, 2016, no. 846, pp. 165–170.

Tikhonova N. A., Ruchkinova O. I. Sravnitelnyy analiz metodov obezzarazhivaniya vody v basseyne [Comparative analysis of the methods for water disinfection in the swimming pool]. Vestik PNIPU. Urbanistika — Urbanity Bulletin of the Perm State Technical University, 2013, no. 4, pp. 155–176.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170313

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.