Електрохімічне розділення міді й цинку в процесі іонообмінного очищення води

Anastasiia S. Sukhareva, Hanna H. Trokhymenko, Mykola D. Homelia

Анотація


Наведено результати досліджень визначення ефективності іонообмінного вилучення міді й цинку з розчину суміші сульфату цинку й міді, ефективності регенерації іонітів в Cu2+, Zn2+ формі розчином сірчаної кислоти. Визначено умови електрохімічного розділення міді й цинку залежно від анодної густини струму й кислотності розчинів. Показано, що ці метали не тільки можливо вилучати на сильнокислотних катіонітах із водних середовищ за багаторазового використання іонітів, але й відновлювати електролізом відпрацьованих регенераційних розчинів з отриманням чистих металів — міді й цинку. При цьому оброблені регенераційні розчини придатні для повторного застосування.

Ключові слова


катіоніт; сорбція; іонний обмін; регенерація; електроліз; щільність струму

Повний текст:

PDF

Посилання


Dolina L. F. Sovremennaya tekhnika i tekhnologii dlya ochistki stochnykh vod ot soley tyazhelykh metallov [Advanced equipment and technologies for wastewater treatment with removal of salts of heavy metals]. Dnepropetrovsk, Continent Publ., 2008. 254 p.

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrayini u 2014 rotsi [National Report on the State of Environment in Ukraine in 2014]. Kyiv, Min-vo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy, FOP Hrin D. S. Publ., 2016. 350 p.

Jiaping Paul Chen. Decontamination of Heavy Metals: Processes, Mechanisms, and Applications. CRC Press/Taylor and Francis Group Publ., 2012. 454 p.

Dolina L. F. Novye metody i oborudovanie dlya obezzarazhivaniya stochnykh vod i prirodnykh vod [New methods and equipment for disinfection of wastewater and natural water]. Dnepropetrovsk, Continent Publ., 2003. 218 p.

Homelia M. D., Hlushko O. V., Sahaidak I. S., Radovenchyk V. M. Doslidzhennia protsesiv ochystky vody vid kadmiiu na kationiti KU-2-8 [Studyof the processes of water purification from cadmium on the cation exchanger KU-2-8]. Ekotekhnologii i resursosberezhenie — Ecotechnologies and Resource Saving, 1998, no. 1, pp. 53–56.

Homelia M. D., Omelchuk Yu. A., Hlushko O. V., Kamaiev V. S. Elektrokhimichne vyluchennia ioniv nikeliu z neitralnykh ta kyslykh reheneratsiinykh rozchyniv [Electrochemical removal of nickel ions from neutral and acidic regeneration solutions]. Skhidno-evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii — Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2011, no. 6/6(54), pp. 26–29.

Yvleeva A. M., Obraztsov S. V., Orlov A. A. Sovremennye metody ochistki vody [Advanced methods of water treatment]. Tomsk, Tomskiy politekhnicheskiy universitet Publ., 2010. 78 p.

Trokhymenko H. H., Homelia M. D. Zakhyst pryrodnykh vodoim vid zabrudnennia ionamy midi [Protection of natural water bodies from contamination with copper ions]. Visnyk NTUU «KPI» ser. khimichna inzheneriia, ekolohiia i resursozberezhennia — Bulletin of the NTUU «KPI», Chemical engineering, ecology and resource conservation Series, 2016, no. 1 (15), pp. 93–97.

Gomelya N. D., Sagaydak I. S. Razrabotka ekologicheski chistoy tekhnologii izvlecheniya tsinka iz galvanostokov [Development of an environmentally friendly technology for zinc extraction from galvanic drains]. Perspektivnye napravleniya razvitiya ekologii, ekonomiki, energetiki [Prospects of development of ecology, economy, energy], 1999, pp. 81–85.

Donchenko M. I., Sribna O. H., Redyso R. M. Rol pobichnykh reaktsii u protsesakh elektroekstraktsii metaliv iz stichnykh vod metaloobrobnykh vyrobnytstv [Role of side reactions in the processes electroextraction of metals from the wastewater produced by metal-processing plants]. Ekotekhnologii i resursocberezhenie — Ecotechnologies and Resource Saving, 2005, no. 3, pp. 25–30.

Glushko O. V., Radovenchik V. M. Malootkhodnaya ionoobmennaya tekhnologiya ochistki galvanostokov ot ionov tsinka [Low-waste ion-exchange technology for removal of zinc ions from galvanic drains]. Ekotekhnologii i resursocberezhenie — Ecotechnologies and Resource Saving, 2006, no. 5, pp. 60–63.

Gomelya N. D., Glushko Ye. V., Krysenko T. V., Stavskaya S. S. Elektrokhimicheskoe izvlechenie ionov tsinka i kadmiya iz regeneratsionnykh rastvorov pri ionoobmennoy ochistke vody [Electrochemical extraction of zinc and cadmium ions from regeneration solutions during ion-exchange water purification]. Ekotekhnologii i resursocberezhenie — Ecotechnologies and Resource Saving, 2009, no. 2, pp. 68–71.

Lure Yu. Yu. Spravochnik po analiticheskoy khimii [Reference guide on Analytical Chemistry]. Moscow, Khimiya Publ., 1989. 448 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170314

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.