DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170315

Дослідження характеристик ущільнення маси цілих зношених автошин у піролізному реакторі

Liudmyla M. Markina

Анотація


Проведено моделювання процесу динамічного ущільнення цілих зношених автошин у піролізному реакторі, проаналізовано залежності зміни навантаження на стовп сировини за різних температур нагріву й статичного стискання масиву цілих зношених автошин у процесі піролізу.

Ключові слова


зношенні автомобільні шини; піролізний реактор; динамічне ущільнення; коефіцієнт заповнення реактора

Повний текст:

PDF

Посилання


Zolotenko B. N., Skibka N. Ye., Synyuk O. N. Konechno-raznostnyy metod issledovaniya protsessa zapolneniya pryamougolnoy press-formy, putem vizualizatsii potoka rasplava [A finite-difference method for studying the process of filling a rectangular mold by visualizing the flow of a melt Visnyk Kyivskoho derzhavnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu — Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design, 2000, no. 2, pp. 48–43.

Syniuk O. M. Modeliuvannia plynu ridyny z viazkistiu, shcho zalezhyt vid temperatury [Modeling of a flow of a liquid with the viscosity depending on temperature]. Khmelnytskyi, TUP Publ., 2002, no. 1, part 1, 216 p.

Basov N. I., Kazankov Yu. V. Litevoe formovanie polimerov [Injection formation of polymers]. Moscow, Khimiya Publ., 1984. 248 p.

Walter A. I., Larin A. V., Makarov M. A. Strukturnoe modelirovanie proizvodstvennogo protsessa litya v peschanye formy [Structural modeling of the production process of casting into sand molds]. Izvestiya TulGU, seriya Metallurgiya, Ekologiya, Fizika — Proceedings of the TSU, Series of Metallurgy, Ecology, Physics, 2002, issue 2, pp. 216–219.

Walter A. I., Larin A. V., Makarov M. A. Eksperimentalnye issledovaniya svoystv peschano–glinistykh smesey [Experimental studies of the properties of sand-clay mixtures]. Nauchnye osnovy resheniya problem selkhoz. mashinostroeniya [Scientific foundations for solving the problems of agricultural machine building]. Tula, TULGU Publ., 2003, pp. 149–155.

Mamayev Sh., Karimbayev T. D. Vliyanie kharaktera dinamicheskogo nagruzheniya na formirovanie plasticheskoy zony i volny razgruzki v sterzhne konechnoy dliny [Influence of the nature of dynamic loading on the formation of the plastic zone and the unloading wave in a rod of finite length]. Vestnik KGTU — Bulletin of the KSTU, 2012, no. 4, pp. 7–14.

Markіna L. M., Ryzhkov S. S., Rudiuk M. V., Kryva M. S. Universalna avtomatyzovana ustanovka bezperervnoho pirolizu tsilykh znoshenykh avtomobilnykh shyn [Universal automated installation of continuous pyrolysis of whole worn car tires]. Patent UA no. 98287, CF23G5 / 027, S08J11/04