DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170316

Аналіз показників декаплінгу за ресурсними факторами в контексті формування сталого розвитку регіону

Serhii M. Litvak, Olha A. Litvak

Анотація


У статті визначено особливості регіонального розвитку з урахуванням концепції й стратегії «зеленого» зростання. Проведено дослідження динаміки показників декаплінгу за ресурсними факторами й обґрунтовано значущість досягнення ефекту декаплінгу для процесів екологізації економіки й переходу до сталого територіального розвитку.

Ключові слова


сталий розвиток; «зелене» зростання; декаплінг-фактор; споживання енергетичних матеріалів; використання свіжої води; утворення відходів; утилізація відходів; альтернативні джерела енергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Vykorystannia enerhetychnykh materialiv i produktiv pereroblennia nafty za 2015 r. Statystychnyi biuleten [Use of energy materials and oil refinery products in 2015. Statistical bulletin]. Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy Publ., 2016. 58 p.

Danylyshyn B., Veklych O. Efekt dekaplinhu yak faktor vzaiemozviazku mizh ekonomichnym zrostanniam i tyskom na dovkillia [Decoupling effect as a factor of interrelation between economic growth and pressure on the environment]. Visnyk NAN Ukrainy — Herald of the NAS of Ukraine, 2008, no 5, pp. 12–18.

Dovkillia Mykolaivshchyny. Statystychnyi zbirnyk. 2015 r. [Environment of the Mykolaiv region. 2015 Statistical Yearbook]. Mykolaiv, Holovne upravlinnia statystyky u Mykolaivskii oblasti Publ., 2016. 172 p.

Dovkillia Ukrainy za 2015 r. Statystychnyi zbirnyk [Environment of Ukraine. 2015 Statistical Yearbook]. Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy Publ., 2016. 242 p.

Dopovid pro zelenu transformatsiiu na osnovi pokaznykiv zelenoho zrostannia OESR. Zhovten 2016 [Report on the green transformation in Ukraine based on the OECD green growth indicators. October 2016]. Available at: http://www.uintei.kiev.ua/images/files/monografii/GreenTransformation_UA_Web.pdf.

Ekolohichnyi pasport Mykolaivskoi oblasti za 2015 r. [Environmental passport Mykolaiv region in 2015]. Available at: http://www.duecomk.gov.ua.

Prohrama ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Mykolaivskoi oblasti na 2015–2017 roky «Mykolaivshchyna — 2017» [Program of Economical and Social Development of the Mykolaiv Region for 2015–2017 «Mykolaivshchina-2017»]. Available at: http://mk-oblrada.gov.ua.

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Mykolaivskii oblasti za 2015 r. [Regional report on the state of the environment in the Mykolaiv region in 2015]. Available at: http://www.duecomk.gov.ua.

Sokolska T. V. Ekolohichna bezpeka yak skladova staloho rozvytku silskoho hospodarstva [Environmental safety as a part of sustainable development of agriculture]. Ekonomika ta upravlinnia APK — Economics and management of AIC, 2012, no. 9, pp. 57–60.

Anderson V. M., Andrieieva N. M., Alymov O. M. etc. Stalyi rozvytok ta ekolohichna bezpeka suspilstva : teoriia, metodolohiia, praktyka [Sustainable development and environmental safety of the society: theory, methodology, practice]. Simferopol, YT «ARYAL» Publ., 2011. 589 p.

Statystychnyi shchorichnyk Mykolaivskoi oblasti za 2015 r. [2015Statistical Yearbook of the Mykolayiv region]. Mykolaiv, Holovne upravlinnia statystyky u Mykolaivskii oblasti Publ., 2016. 643 p.

Fundamentalni osnovy formuvannia ekolohichno-oriientovanykh mekhanizmiv realizatsii sotsialno-ekonomichnoho potentsialu v umovakh informatsiinoho suspilstva. Zvit pro naukovo-doslidnu robotu (promizhnyi). Kerivnyk NDR L. H. Melnyk. [Fundamentals of formation of environmentally-oriented mechanisms of the social and economic potential in the information society. Report on research work (interim). Head of research: Melniuk L. H.]. Sumy, 2012. 113 p.

Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth / UNEP, 2011. 174 p.

Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic growth. Executive summary / The OECD Environment Programme. Available at: http://www.oecd.org/dataoecd/0/52/1933638.pdf.

Green Growth Indicator. Available at: http://stats.oecd.org.

Stamm A., Dantas E., Fischer D., Ganguly S., Rennkamp B. Sustainability-oriented innovation systems. Towards decoupling economic growth from environmental pressures. DIE Research Project «Sustainable solutions through research». Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2009. 44 p.