DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170317

Аналіз ефективності виробничої діяльності енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «Агропромислова компанія «Євгройл»

Iryna V. Remeshevska, Natalia V. Gurets, Oleksandr A. Omelchuk

Анотація


Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Наведено технологічну характеристику енергогенеруючого комплексу на біомасі ТОВ «АПК «ЄВГРОЙЛ». Представлено результати оцінки впливу експлуатаційної діяльності енергогенеруючого комплексу на довкілля, результати аналізу еколого-економічної ефективності його впровадження й запропоновано перспективи подальшого розвитку виробництва.

Ключові слова


альтернативні джерела енергії; біоенергетика; біомаса; енергогенеруючий комплекс; «зелений» тариф

Повний текст:

PDF

Посилання


Varchenko O. M., Slupian K. V. Ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia rynku biopalyva u providnykh krainakh svitu [Economic mechanism for regulating the biofuel market in the world’s leading countries]. Visnyk ahrarnoi nauky — Journal of Agricultural Science, 2009, issue 11, pp. 62–68.

Heletukha H. H., Zheleznaia T. A., Tryboi A. V. Perspektivy ispolzovaniya otkhodov selskogo khozyaystva dlya proizvodstva energii v Ukraine. Chast 1 [Perspectives of using agricultural waste for energy production in Ukraine. Part 1]. Promyshlennaya teplotekhnika — Industrial Heat Engineering, 2014, vol. 36, issue 4, pp. 36–42.

Karachna N. P., Chaika R. V. Ekonomichni aspekty derzhavnykh vytrat ta neobkhidnist derzhavnoi pidtrymky rynku biopalyva [Economic aspects of government costs and necessity of state support of biofuel sphere]. Efektyvna ekonomika — Efficient economy, 2012, issue 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1008.

Shevtsov A I., Zemlianyi M. H., Doroshkevych A. Z. Enerhetyka Ukrainy na shliakhu do yevropeiskoi intehratsii [Energy industry of Ukraine on the way to European integration]. Dnipropetrovsk, Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen Publ., 2004. 148 p.

Kaletnyk H. M. Rozvytok biopalyva u Yevropi [Development of biofuels in Europe]. Ekonomika APK — The Economy of Agro-Industrial Complex, 2008, issue 9, p. 99.

TOV «Ahropromyslova kompaniia «Yevhroyl » [Agroindustrial Company Eugroil Ltd]. Available at: http://eugroil.com.ua/.

Helentukh H. H. Pidhotovka ta vprovadzhennia proektiv zamishchennia pryrodnoho hazu biomasoiu pry vyrobnytstvi teplovoi enerhii v Ukraini. [Preparation and implementation of projects on natural gas substitution with biomass in heat energy production in Ukraine]. Kyiv, Polihrafplius Publ., 2015. 72 p.

Postanova № 1688 vid 19.12.2013 roku «Pro vstanovlennia «zelenoho» taryfu TOV «APK «Yevhroyl » [Resolution No. 1688 dated 19.12.2013 «On the Establishment of the “Green” Tariff at the Agroindustrial Complex Eugroil Ltd»] Ofitsiinyi sait natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie natsionalne rehuliuvannia u sferi enerhetyky [Official site of the National Commission for state regulation in the energy sector]. Avaliable at: http://www3.nerc.gov.ua/?id=9017.

Talavyria M. P., Baranovska O. D., Dobrivska M. V. Rozvytok ta zastosuvannia riznykh vydiv bioenerhetyky [Development and application of various types of bioenergy]. Nizhyn, PP Lysenko M. M. Publ., 2012. 180 p.