DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170401

Комп'ютерна модель динаміки морської прив'язної системи з гнучким зв'язком

Kostiantyn S. Trunin

Анотація


Створено математичну модель морської прив’язної системи (МПС) із гнучким зв’язком (ГЗ), що дозволяє моделювати ГЗ у складі МПС на основі заданих параметрів МПС й удосконалювати проектування МПС із ГЗ.

Ключові слова


комп’ютерна модель морської прив’язної системи; гнучкий зв’язок; моделювання гнучкого зв’язку; удосконалювання проектування гнучкого зв’язку

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аbramova N. Т. Kiberneticheskaya model i postroeniye teorii [Cybernetic model and construction of theory]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory]. Мoscow, Nauka Publ., 1982, pp. 168–182.

Apter M. Kibernetika i razvitie [Cybernetics and development]. Moscow, 1970. 234 p.

Afanasev V. G. Sotsialnaya informatsiya i upravlenie obshchestvom [Social information and society management]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory]. Moscow, Nauka Publ., 1982, pp. 34–36.

Bazhenov L. B., Biryukov B. A., Shtoff V. N. Modelirovanie [Modeling]. Filosofskaya entsiklopediya [Philosophical encyclopedia]. Moscow, Nauka Publ., 1965, vol. 3, pp. 48–53.

Glushkov V. M. Gnoseologicheskaya priroda informatsionnogo modelirovaniya [Gnoseological nature of information modeling]. Voprosy filosofii [Issues of Philosophy], 1963, no. 10, pp. 16–21.

Gutchin I. B. Kiberneticheskie modeli tvorchestva: Kontseptsiya informatsii i biologicheskie sistemy [Cybernetic models of a creative process: the concept of information and biological systems]. Moscow, Nauka Publ., 1966. 326 p.

Gutchin I. B. Kiberneticheskie modeli tvorchestva [Cybernetic models of a creative process]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory]. Moscow, Nauka Publ., 1982. 333 p.

Kavalerov G. I., Mandelshtam S. M. Vvedenie v informatsionnuyu teoriyu izmereniy [Introduction to the information theory of measurement]. Moscow, 1974. 238 p.

Klaus G. Kibernetika i obshchestvo [Cybernetics and society]. Moscow, Nauka Publ., 1967. 181 p.

Kоsenkov V. М. Кratkiy kurs lektsiy po chislennym metodam [Brief course of lectures on numerical methods]. Nikolaev, NUK Publ., 2012. 73 p.

Lebedev Ya. Ya. Ocherki teorii sotsialnogo upravleniya [Outlines of the theory of social management]. Eksperiment. Model. Teoriya [Experiment. Model. Theory]. Moscow, Nauka Publ., 1982, pp. 86–93.

Milsum Dzh. Analiz biologicheskikh sistem upravleniya [Analysis of biological control systems]. Moscow, Nauka Publ.,1969. 163 p.

Mol A., Fuks L., Kassler M. Iskusstvo i EVM [The art and the computer]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory]. Moscow, Nauka Publ., 1982, pp. 235–238.

Novitskiy P. V. Osnovy informatsionnoy teorii izmeritelnykh ustroystv [Fundamentals of the information theory of measurement tools]. Leningrad, Nauka Publ., 1968. 256 p.

Novik I. B. O modelirovanii slozhnykh sistem [On the modeling of complex systems]. Filosofskaya entsiklopediya [Philosophical encyclopedia]. Moscow, Nauka Publ., 1965, vol. 3, pp. 147–154.

Pribram K. Yazyk mozga [The language of brain]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory]. Moscow, Nauka Publ., 1982, pp. 136–142.

Tyukhtin V. S. O gnoseologicheskom statuse matematicheskoy teorii eksperimenta [On the gnoseological status of the mathematical theory of experiment]. Eksperiment. Model. Teoriya. [Experiment. Model. Theory]. Moscow, Nauka Publ., 1982, pp. 62–75.

Uemov A. I. Logicheskie osnovy modelirovaniya [Logical foundations of modeling]. Moscow, 1972. 211 p.

Shmalgauzen I. I. Kiberneticheskie voprosy biologii [Cybernetic problems of biology]. Novosibirsk, 1968. 186 p.

Shtoff V. A. Modelirovanie i filosofiya [Modeling and philosophy]. Filosofskaya entsiklopediya [Philosophical encyclopedia]. Moscow, Nauka Publ., 1965, vol. 3, pp. 214–218.

Elektronnoe modelirovanie i mashinnoe upravlenie v ekonomike [Electronic modeling and machine control in economy]. Moscow, Nauka Publ., 1965. 278 p.

Eshbi R. Sistemy i informatsiya [Systems and information]. Voprosy filosofii [Issues of Philosophy], 1963, no. 3, pp. 82–84.

Тrunin K. S. Klasyfikatsiia morskykh pryviaznykh system [Classification of marine tethered systems]. Sb. nauk. prats Sevastopolskogo viiskovo-morskogo ordena Chervonoi Zirky in-tu іm. P. S. Nаkhіmоvа — Collection of scientific papers of the Nakhimov Sevastopol Naval Institute of the Order of the Red Star, 2009, issue 1(16), pp. 77–89.

Trunin K. S. Klassifikatsiya kabel-trosov dlya podvodnykh issledovaniy [Classification of tethers for underwater studies]. Materialy 9-oi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Naukovi doslidzhennia – teoriia ta eksperyment» [Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference “Scientific Research – Theory and Experiment”]. Poltava, InterHrafika Publ., 2013., vol. 5, pp. 69–73.

Trunin K. S. Udoskonalennia metodiv proektuvannia hnuchkykh zviazkiv morskykh pryviaznykh system [Improvement of the methods for designing the flexible connection of a marine tethered system]. Materialy Pershoi Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi» [Proceedings of the 1st International Scientific and Technical Conference “Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”]. Mykolaiv, NUK Publ., 2010, pp. 137–138.

Trunin K. S. Problemy sovershenstvovaniya metodov proektirovaniya gibkikh svyazey morskikh privyaznykh sistem [Problems of perfection of the methods for designing the flexible connection of a marine tethered system]. Materialy vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Suchasni problemy v okeanotekhnitsi» [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Technical Conference “Modern Problems in Ocean Engineering”]. Sevastopol, SevNTU Publ., 2013, pp. 10–13.

Trunin K. S. Osobennosti proektirovaniya gibkikh svyazey morskikh privyaznykh sistem [Special features of designing flexible connection of a marine tethered system]. Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi» [Proceedings of the 4th International Scientific and Technical Conference “Іnnovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”]. Mykolaiv, NUK Publ., 2013, pp. 100–103.

Trunin K. S. Sovershenstvovanie proektirovaniya gibkikh svyazey dlya morskikh privyaznykh sistem [Improvement of designing flexible connection of a marine tethered system]. Vіsnyk NUK, 2013, no. 1. Available at: http://evn.nuos.edu.ua/article/view/19485/18273

Тrunin K. S. Kompyuternaya model dinamiki morskoy privyaznoy sistemy s gibkoy svyazyu [Сomputer model of the dynamics of a marine tethered system with flexible connection]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference “Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”.]. Mykolaiv, 2016, pp. 296–298.

Тrunin К. S. Моdelirovaniyе prostranstvennogо dvizheniya morskoy privyaznoy sistemy [Modeling of spatial movement of a marine tethered system]. Pidvodna tekhnika i tekhnolohiia, PTT-2016: Materialy VI Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu: v 2 ch. [Proceedings of the 6th All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation “Underwater Engineering and Technology 2016”, in two parts]. Mykolaiv, 2016, part 1, pp. 47–55.