DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170414

Дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів

Inna V. Tymchenko, Victoria S. Motyhina

Анотація


Представлено результати дослідження екологічних ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів і визначено основні категорії екологічних ризиків. Розроблено структурну схему ризиків антропогенного навантаження на екологічні системи обмежених акваторій морських суднохідних каналів.

Ключові слова


екологічна безпека; ризик; акваторія; забруднення; антропогенний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Dobrovolskyi V. V. Ekolohichna bezpeka i ryzyk: deiaki poniatiino-katehorialni utochnennia [Ecological safety and risk: some conceptual and categorical clarification]. Ekolohichna bezpeka [Environmental Safety], 2011, no. 1 (11), pp. 17–20.

Ivaniuta S. P. Ekolohichna bezpeka rehioniv Ukrainy [Environmental safety of the regions of Ukraine]. Stratehichni priorytety [Strategic Priorities], 2013, no. 3 (28), pp. 157–164. Available at: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spa_2013_3_23.pdf.

Taraniuk K. V. Metodychni osnovy upravlinnia ekolohichnymy ryzykamy na rehionalnomu rivni [Methodological bases of environmental risk management at the regional level]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky [Mechanism of Economic Regulation], 2012, no. 4, pp. 132–138.

Kachynskyi A. B. Ekolohichna bezpeka Ukrainy: systemnyi analiz perspektyv pokrashchennia [Environmental safety of Ukraine: system analysis of prospects of its improvement]. Available at: http://old.niss.gov.ua/book /Kachin/2-7.htm.

Dobrovolskyi V. V. Osnovy teorii ekolohichnykh system. Navch. posib [Fundamentals of the theory of ecosystems: a study guide]. Kyiv, VD «Profesional» Publ., 2005. 272 p.

Ustymenko V. M. Metodolohichni aspekty shchodo vyznachennia ekolohichnykh ryzykiv [Methodological aspects of determination of environmental risks]. Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Systema upravlinnia ekolohichnymy ryzykamy: nauka i praktyka» [Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference “System of environmental risk management: science and practice”]. Kyiv, 2007, pp. 14–21.

Nakaz «Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku zbytkiv, zapodiianykh rybnomu hospodarstvu vnaslidok porushen pravyl rybalstva ta okhorony vodnykh zhyvykh resursiv» vid 12.07.2004 za no. 248/273 [Order “On approval of the methodology for calculation of damages inflicted upon fish farming as a result of violations of the rules of fisheries and the conservation of aquatic living resources” no. 248/273 dated 12.07.2004]. Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy [Ministry of Agrarian Policy of Ukraine]. Kyiv, 2004. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-04.

Annual overview of marine casualties and incidents 2016. European maritime safety agency. Available at: http://emsa.europa.eu/searchhidden.html?searchword=Annual%20Overview%20of%20Marine%20Casualties&searchph rase=all.