DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170411

Концептуальна модель ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств

Oksana Yu. Savina

Анотація


Розглянуто необхідність удосконалення портфельного управління наукомісткими підприємствами на основі ціннісно-орієнтованого підходу. Виділено базові стратегічні цінності наукомісткого підприємства, на основі яких запропоновано формування його ціннісного поля. Сформовано концептуальну модель ціннісно-орієнтованого управління портфелями проектів наукомістких підприємств. Визначено, що процеси управління портфелями проектів повинні бути інтегровані з мінімізацією ризиків портфелів проектів і між собою, що, як наслідок, призведе до оптимізації стратегічних цінностей наукомісткого підприємства.

Ключові слова


портфелі проектів; ціннісно-орієнтований підхід; управління портфелями проектів; наукомісткі підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Levytskyi A. O. Portfelna stratehiia upravlinnia rozvytkom turystychnoi dystantsii [Portfolio strategy for the management of development of a tourist destination]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia — State and Regions. Series: Public Administration, 2016. no. 1 (53), pp. 85–92.

Bushuiev S. D. Formuvannia tsinnosti v diialnosti proektno-oriientovanykh orhanizatsii [Formation of value in the activity of design-oriented organizations]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr. — Project management and production development. Luhansk, SNU im. V. Dalya Publ., 2009, no. 3 (31), pp. 5–14.

Rukovodstvo po upravleniyu innovatsionnymi proektami i programmami. R2M. Tom 1, Versiya 1.2 [Management of innovative projects and programs. R2M. Volume 1, Version 1.2]. Kyiv, Nauk. svіt Publ., 2009. 173 p.

Kerzner H., Saladis F. Value-driven Project Management. Wiley&Sons, 2009. 281 р.

Molokanova V.M. Portfelne upravlinnia rozvytkom orhanizatsii na osnovi tsinnisno-oriientovanoho pidkhodu [Portfolio management of organization development on the basis of value-oriented approach]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system — Management of Development of Complex Systems, 2012, no. 12, pp. 67–74.

A guide to body of knowledge project management (PMBOK; also a guide): 5th edition. The Project Management Institute (PMI). The Standard for Portfolio Management. USA, 586 p.

Bushuev S. D. Tsennostnyy podkhod v upravlenii razvitiem proektno-orientirovannykh organizatsiy [Value approach in the management of development of design-oriented organizations]. Tekhnycheskye nauky - ot teoryy k praktyke: sb. statey po mater. XXXII mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Proceedings of the 32th International Scientific and Practical Conference “Technical sciences — from theory to practice”]. Novosybyrsk, SybAK Publ., 2014, no. 3 (28), pp. 10–16.

Mazur I. I., Shapiro V. D., Olderogge N. G., Polkovnikov A. V. Upravleniye proektami [Project Management]. Moscow, Omega-L Publ., 2009. 960 p.

Matveev A. A., Novikov D. A., Tsvetkov A. V. Modeli i metody upravleniya portfelyami proektov [Models and methods of portfolio project management]. Moscow, PMSOFT Publ., 2005. 206 p.

Kendall D. I., Rollinz S. K. Sovremennye metody: upravleniya portfelyami proektov i ofis upravleniya proektami [Advanced methods: project portfolio management and the project management office]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2004. 570 p.

Clare W. Graves. Compared with other theories. Virtual space. Available at: http://www.clarewgraves.com/theory_content/compared/CGcomp1.html.

Glovatskaya S. N. Podkhod k otsenke tsennosti proektov mezhdunarodnoy deyatelnosti [Approach to assessing the value of international projects]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system — Management of Development of Complex Systems. Kyiv, KNUBA Publ., 2014, no. 18, pp. 53–57.

Bushuev S. D. Mekhanizmy formirovaniya tsennosti v deyatelnosti proektno-upravlyaemykh organizatsiy [Mechanisms for the formation of value in the activities of project-managed organizations]. Vost.-Yevrop. zhurnal peredovykh tekhnologiy — Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv, 2010, issue 1/2 (43), pp. 4–9.

Rach V. A. Metody otsinky alternatyvnykh proektiv stratehii rehionalnoho rozvytku [Methods for evaluation of alternative projects of regional development strategies]. Upravlinnya proektamy: stan ta perspektyvy: Materialy V mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. [Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference “Project management: current status and future prospects”]. Mykolaiv, NUK Publ., 2009, pp. 4–6.

Bushuev S. D., Bushueva N. S., Yaroshenko R. F. Model garmonizatsii tsennostey programm razvitiya organizatsiĭ v usloviyakh turbulentnosti okruzheniya [Model for harmonizing the values of the organization’s development programs in a turbulent environment]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system — Management of Development of Complex Systems, 2012, no. 10, pp. 9–13.

Grigorian T. G. The Models of Value-Driven Project Output Configuration Management Processes. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system — Management of Development of Complex Systems, 2015, issue 21 (21), pp. 43–49.

Bushuiev S. D. Matrychna tekhnolohiia upravlinnia proektno-oriientovanoiu diialnistiu finansovykh ustanov v umovakh kryzy [Matrix technology for managing project-oriented activities of financial institutions in crisis]. Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy — Bulletin of the Kharkiv Polytechnic Institute. Series: Strategic Management, Portfolio Management, Programs and Projects. Kharkiv, NTU «KHPI» Publ., 2014, no. 2 (1045), pp. 3–10.

Molokanova V. M., Diomin G. K. Metodolohichni zasady portfelno-oriientovanoho upravlinnia rozvytkom orhanizatsii [Methodological principles of the portfolio-oriented management of the organization’s development]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury — Bulletin of the Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture. Dnipro, PDABA Publ., 2013, no. 5, pp. 57−64.

Grigoryan T. G., Savina O. Yu. Tsennostnyy podkhod v proektakh innovatsionnogo razvitiya sudostroitelnykh predpriyatiy v sostave morskikh klasterov [Value-oriented approach in the projects of innovative development of shipbuilding enterprises as part of maritime clusters]. VII Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi». Tema: Upravlinnia proektamy ta prohramamy v sudnobuduvanni [Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference “Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering”. Topic: Projects and program management in shipbuilding]. Mykolaiv, NUK Publ., 2016, pp. 370–372.

Savina O. Yu. Osoblyvosti portfeliv proektiv naukomistkykh pidpryiemstv ta spetsyfika upravlinnia nymy [Special features of portfolio projects of science-based enterprises and the peculiarities of their management]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system — Management of Development of Complex Systems, 2017, no. 30, pp. 62–74.

Molokanova V. M Model evoliutsiinoho rozvytku pidpryiemstva na osnovi portfelno-oriientovanoho upravlinnia [Model of the evolutionary development of the enterprise on the basis of portfolio-oriented management]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury — Bulletin of the Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture. Dnipro, PDABA Publ., 2014, no. 7, pp. 19–26.

Cherednychenko A. M., Romaniv T. V. Upravlinnia tsinnostiamy pry formuvanni stratehii rozvytku orhanizatsii [Management of values in the formation of the organization’s development strategy]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy: Integrirovannoe strategicheskoe upravlenie, upravlenie proektami i programmami razvitiya predpriyatiy i territoriy — East-European Journal of Enterprise Technologies: Integrated Strategic Management, Project and Program Management of Enterprises and Territories. Kharkiv, 2012,

no. 1/11 (55), pp. 50–52.