DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20170412

Метод інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом

Vladlen V. Lepskyi

Анотація


Як інструмент ефективного інтегрованого управління проектно-орієнтованим медичним закладом (ПОМЗ) автором пропонується метод OLAP-моделювання з використанням формального концептуального аналізу показників і вимірювань, що дозволить здійснювати всебічний аналіз, приймати ефективні управлінські рішення, пропонувати стратегічні цілі розвитку ПОМЗ на основі поточного стану і очікувань головних стейкхолдерів ПОМЗ.

Ключові слова


управління проектами; проектно-орієнтований медичний заклад; ціннісно-орієнтований підхід; стратегічне управління; OLAP-модель; концептуальний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Lepskyi V. V. Prohramno-portfelne upravlinnia medychnym zakladom [Program-portfolio management of a medical institution]. Upravlinnia proektamy: stan ta perspektyvy: materialy 12 Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the 12th Int. Scientific and Practical Conf. “Project management: current status and prospects”]. Mykolaiv, NUK Publ., 2016, pp. 47 – 48.

Korobko A. V., Penkova T. G. Metod kontseptualnogo OLAP-modelirovaniya na osnove formalnogo kontseptualnogo analiza [The method of conceptual OLAP modeling on the basis of formal conceptual analysis]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-kontseptualnogo-olap-modelirovaniya-na-osnove-formalnogo-kontseptualnogo-analiza

Ignatov D. I. Analiz formalnyih ponyatiy: ot teorii k praktike [Analysis of formal concepts: from theory to practice]. Available at: https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/6/1501931300e0c213d44dbcaa6f5f3946d55307199e/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%90%D0%A4%D0%9F.pdf

Ignatov D. I., Kuznetsov S. O. O poiske shodstva Internet-dokumentov s pomoschyu chastyih zamknutyih mnozhestv priznakov [On the establishment of similarity of Internet documents with the help of frequent closed sets of features]. Trudy 10-y natsionalnoy konferentsii po iskusstvennomu intellektu (KII’06) [Proc. of the 10th National Conf. on Artificial Intelligence (CAI’06)]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2006, vol. 2, pp. 249 – 258.

Jonas Poelmans, Paul Elzinga, Stijn Viaene, Guido Dedene. A Case of Using Formal Concept Analysis in Combination with Emergent Self Organiz-ing Maps for Detecting Domestic Violence. ICDM, 2009, рр. 247–260.

Asieiev H. Arkhitektura korporatyvnoho skhovyshcha danykh [Architecture of a corporate data warehouse]. Visnyk Knyzhkovoi palaty [Herald of the Book Chamber]. Kyiv, 2010, no. 10, pp. 20 – 25.

Korobko A. V., Penkova T. G. Algoritmy formirovaniya integralnoy olap-modeli predmetnoy oblasti [Algorithms for the formation of an integral OLAP model of a subject matter]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-formirovaniya-integralnoy-olap-modeli-predmetnoy-oblasti

Korobko A. V., Penkova T. G. Metod kontseptualnogo olap-modelirovaniya na osnove formalnogo kontseptualnogo analiza [The method of conceptual OLAP modeling on the basis of formal conceptual analysis]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-kontseptualnogo-olap-modelirovaniya-na-osnove-formalnogo-kontseptualnogo-analiza

Lindig C. Fast concept analysis. Proc. of the Intern. Conf. on Conceptual Structures (ICCS). Aachen, Shaker Verlag Publ., 2000.

Eklund P. Concept Lattices. Second Intern. Conf. on Formal Concept Analysis. Sydney, 2004, pp. 23−26.

Semchenkov S. Yu. Formalnoe predstavlenie struktury sistem analiticheskoy obrabotki dannykh, osnovannykh na olap-tekhnologii [Formal representation of the structure of analytical data processing systems based on the OLAP technology]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/formalnoe-predstavlenie-struktury-sistem-analiticheskoy-obrabotki-dannyh-osnovannyh-na-olap-tehnologii