DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20180104

Порівняння електрофізичних характеристик різних комбінацій поліпропіленові-поліетилентерефталатного діелектрика, просоченого трансформаторним маслом Т-1500 і поліметилсилоксановою рідиною ПМС-20

Viktor I. Hunko, Oleksii Ya. Dmytrishyn, Serhii O. Toporov, Olena D. Tanasova, Tetiana A. Feshchuk

Анотація


Розглянуто результати досліджень електрофізичних характеристик різних комбінацій просоченого поліпропіленово-поліетилентерефталатного діелектрика, що може бути використаний як робочий діелектрик секцій високовольтних імпульсних конденсаторів. На основі проведених експериментів на макетах секцій конденсатора проаналізовано вплив полярності діелектрика та обкладок секції на електричний опір ізоляції й короткочасну електричну міцність таких діелектричних систем.

Ключові слова


плівковий діелектрик; полярність діелектрика; електричний опір ізоляції; електрична міцність; високовольтний імпульсний конденсатор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Rudakov V. V. Stan ta tendentsii rozvytku vysokovoltnykh impulsnykh kondencatoriv [Current state and development trends of high-voltage pulse capacitors]. Visnyk NTU “KhPI”. Tematichnyi vypusk “Tekhnika i elektrofizyka vysokykh naprug” [Bulletin of NTU “KhPI”. Series “Technique and Electrophysics Of High Voltages”], 2009, no. 39, pp. 146–154.

Ermiov I. V. Vysokovoltnye impulsnye kondencatory s polimernoi izolaytsiei [High-voltage pulse capacitors with polymer insulation]. Elektrichestvo [Electricity], 2006, no. 9, pp. 73–79.

Rudakov V. V. Udelnaya energiya vysokovoltnykh impulsnykh kondensatorov s lavsanovym dielektrikom [Specific energy of the high-voltage pulse capacitors with lavsan dielectric]. Visnyk NTU “KhPI”. Tematichnyi vypusk “Tekhnika i elektrofizyka vysokykh naprug” [Bulletin of NTU “KhPI”. Series “Technique and Electrophysics of High Voltages”], 2012, no. 21, pp. 233–237.

Gunko V. I., Dmitrishin A. Ya, Onischenko L. I., Perekupka I. A., Feshchuk T. A. Issledovaniya po sozdaniyu gammy vysokovoltnykh impulsnykh kondencatorov s plyonochnym dielektrikom [Studies on the creation of a set of high-voltage pulse capacitors with dielectric film]. Mat. XV mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Fizika impulsnykh razryadov v kondensirovannykh sredakh (15.08-19.08.2011)” [Proceedings of the 15th Int. Scientific Conf. “Physics of Pulse Discharges in Condensed Media”]. Nikolaev, 2011, pp. 201–204.

Gunko V. I., Dmitrishin A. Ya, Onischenko L. I., Perekupka I. A., Toporov S. O. Sozdanie vysokovoltnykh impulsnykh kondencatorov na osnove kombinirovannogo plyonochnogo dielektrika [Designing high-voltage pulse capacitors based on combined dielectric film]. Elektrotekhnika i elektromekhanika [Electrical Engineering and Electromechanics], 2014, no. 4, pp. 53–55.

Gunko V. I., Dmitrishin A. Ya, Onischenko L. I., Toporov S. O., Perekupka I. A. Razrabotka vysokovoltnykh impulsnykh kondencatorov s plyonochnym dielektrikom [Development of high-voltage pulse capacitors with dielectric film]. Visnyk NTU “KhPI”. Tematichnyi vypusk “Tekhnika i elektrofizyka vysokykh naprug” [Bulletin of NTU “KhPI”. Series “Technique and Electrophysics of High Voltages”], 2012, no. 52, pp. 65–71.

Onischenko L. I., Gunko V. I., Dmitrishin A. Ya, Perekupka I. A. Sozdanie serii vysokovoltnykh impulsnykh kondencatorov s plyonochnym dielektrikom na baze odnogo izolyatsionnogo korpusa [Designing a range of high-voltage pulse capacitors with dielectric film based on a single insulating case]. Mat. XVI mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Fizika impulsnykh razryadov v kondensirovannykh sredakh (19.08-22.08.2013)” [Proceedings of the 16th Int. Scientific Conf. “Physics of Pulse Discharges in Condensed Media”]. Nikolaev, 2013, pp. 200–203.

Dmitrishin A. Ya, Grebennikov I. Yu, Toporov S. O., Slepets E. N. Otsenka dlitelnoi elektricheskoi prochnosti razlichnykh konstruktsii plyonochnogo dielektrika dlya vysokovoltnykh impulsnykh kondencatorov [Estimation of the long-term dielectric strength of various designs of the dielectric film for high-voltage pulse capacitors]. Elektronnaya obrabotka materialov [Surface Engineering and Applied Electrochemistry], 2014, vol. 50, no. 5, pp. 92–94.

Dmitrishin A. Ya, Gunko V. I., Toporov S. O., Slepets E. N. Issledovanie teplovykh rezhimov raboty vysokovoltnykh impulsnykh kondencatorov dlya pogruzhnykh elektrorazryadnykh kompleksov [Research of the thermal operating modes of high-voltage pulse capacitors for the downhole electrical discharge complexes]. Visnyk NTU “KhPI”. Tematychnyi vypusk “Tekhnika i elektrofizyka vysokykh naprug” [Bulletin of NTU “KhPI”. Series “Technique and Electrophysics of High Voltages”], 2012, no. 52, pp. 71–76.