DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20180106

Землевпорядні аспекти формування екологічного каркасу оптимального агроландшафту

Volodymyr V. Artamonov, Maryna H. Vasylenko, Pavlo B. Mikhno

Анотація


Аналізується проблема оптимізації агроландшафту через просторову та структурно-функціональну організацію його екологічного каркасу із стабілізуючих земельних угідь. Оцінено позитивний вплив лісів і водоймищ на характеристики мікроклімату агроландшафту. Основним результатом дослідження став розвиток системного підходу до формування екологічного каркасу оптимального агроландшафту.

Ключові слова


оптимальний агроландшафт; мікроклімат; екологічний каркас; земельні угіддя

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zemleustrii: zakon Ukrayiny [On land management: The Law of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15.

Makhortov Yu. A. Ekologo-ekonomicheskie problemy ispolzovaniya zemelnykh ugodiy [Ecological and economic problems of lands use]. Lugansk, 1999. 416 p.

Kanash O. P., Martyn A. H. Pryntsypovi aspekty vyznachennia optymalnykh spivvidnoshen zemelnykh uhid [Principal aspects of determining the optimal correlation of lands]. Zemleustrii i kadastr [Land Management and Cadastre], 2009, no. 1, pp. 18–25.

Barvinskyi A. V. Zabezpechennia ekolohichnoi stabilnosti ahrolandshaftiv yak osnovna peredumova staloho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky [Ensuring ecological sustainability of agrolandscapes as a basic prerequisite for the sustainable development of the agricultural sector of the economy]. Stalyi rozvytok ekonomiky [Sustainable Development of the Economy], 2013, no. 2 (19), pp. 199–202.

Artamonov V. V., Vasilenko M. G., Mіkhno P. B. Analiz nauchnykh podkhodov k optimizatsii agrolandshaftov [Аnalysis of scientific approaches to agrolandscape optimization]. Aktualnye problemy zemleustroystva i kadastrov na sovremennom etape: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 3 marta

g [Relevant problems of land management and cadastres at the current stage: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference on March 3, 2017], 2017, pp. 32–36.

Pavlovskiy Ye. S., Sokhina Ye. N. Ekologicheskiy karkas kak osnova organizatsii territorii [Ecological framework as the basis of territory organization]. Agrarnaya nauka [Agricultural Science], 1999, no. 6, pp. 17–19.

Saiko V. F. Vyluchennia z intensyvnoho obrobitku maloproduktyvnykh zemel ta yikhnie ratsionalne vykorystannia [Removal of marginal land from intensive cultivation and its rational use]. Kiev, Agrarian science Publ., 2000, 39 p.

Maksymenko M. Normuvannia yak zasib pravovoho zabezpechennia optymizatsii struktury zemlekorystuvannia v Ukraini [Norm setting as a tool of legal support for optimizing the structure of land use in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Law Sciences], 2012, no. 94, pp. 65–69.

Hladun H. B. Teoriia ta pryntsypy formuvannia prostorovoi heometrii suchasnykh ahrolandshaftiv [Theory and principles of the formation of spatial geometry of modern agrolandscapes]. Naukovyi visnyk NAU. Lisnytstvo [Scientific Proceedings of the NAU. Forestry], 2006, issue 96, pp. 230–239.

Artamonov V. V., Vasylenko M. H., Mikhno P. B. Systemnyi analiz prostorovoho formuvannia ahrolandshaftiv [System analysis of spatial formation of agrolandscapes]. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho [Bulletin of the Mikhail Ostrogradsky KrNU], 2016, issue 5 (100), pp. 106–112.

Rakhmanov V. V. Gidroklimaticheskaya rol lesov [Hydroclimatic role of forests]. Moscow, Forest industry Publ., 1984. 240 p.

Lavrenko Ye. M., Korchagin A. A. Polevaya geobotanika. Tom 1 [Field geobotany. Volume 1]. Leningrad, Publ. house of the USSR Academy of Sciences, 1959. 445 p.

Bodnarchuk T. V. Vplyv Dnistrovskoho hidrovuzla na navkolyshnie seredovyshche i formuvannia antropohennykh landshaftiv u zoni yoho vplyvu [Impact of the Dniester hydro complex on the environment and formation of manmade landscapes in the area of its impact]. Molodyi vchenyi [Young Researcher], 2016, no. 5 (32), pp. 309–314.