Механізм здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу

Tetiana S. Obydiennova

Анотація


Проаналізовано механізми проведення процесів зміни діяльності машинобудівних підприємств України. Запропоновано авторське визначення поняття «механізм здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств», визначено основні його елементи. Розроблено етапи здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу.

Ключові слова


structural transformation, engineering enterprises, resource-functional approach, the mechanism of structural reforms, the restructuring mechanism, principles, methods, means, stages of structural transformation

Повний текст:

PDF

Посилання


Аистова, М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям [Текст] : монография / М. Д. Аистова. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 287 с.

Бондарчук, Л. В. Удосконалення організаційної структури підприємства в системі ефективного менеджменту персоналу [Текст] / Л. В. Бондарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 101–103.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slovnyk.net.

Воронкова, А. Е. Модернізація організаційної структури як чинник удосконалення управлінського потенціалу підприємств машинобудівного комплексу України [Текст] / А. Е. Воронкова, Н. Г. Калюжна // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Харків : ХНЕУ, 2007. – № 7. – С. 21–24.

Гавриш, О. А. Механізм реструктуризації промислових підприємств [Текст] / О. А. Гавриш, Т. В. Іванова // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – К. : ВД ЕКМО, 2011. – № 8. – С. 192–196.

Денисова, Е. И. Механизм реструктуризаци как способ адаптации предприятия к изменениям внешней среды [Текст] / Е. И. Денисова // Вестник ОГУ. – 2008. – № 8. – С. 81–86.

Жаворонкова, Г. В. Управління організаційними змінами сучасних підприємств [Текст] / Г. В. Жаворонкова, О. О. Дяченко // Наука і економіка. – 2010. – № 3. – С. 69–72.

Коломыцева, Л. А. Механизм управления реструктуризацией предприятия: сущность, содержание, задачи [Текст] / Л. А. Коломыцева // Организатор производства. – 2008. – № 1. – С. 32–37.

Фединець, Н. І. Управління змінами в організації [Текст] / Н. І. Фединець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 292–298.

Фоломкіна, І. С. Особливості формування механізму реалізації змін у підприємствах [Електронний ресурс] / І. С. Фоломкіна. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Economics/6_121044.doc.htm.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140117

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.