Основні чинники розвитку інноваційного процесу на підприємствах України

Natalia P. Tubaltseva

Анотація


Проаналізовано зовнішні і внутрішні чинники розвитку інноваційного процесу на підприємстві. Акцентовано увагу на перешкодах на шляху розвитку української економіки, запропоновано заходи  щодо їх  усунення.

Ключові слова


інноваційний процес, зовнішні фактори, внутрішні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук, В. Г. Стратегічні пріоритетні орієнтири і парадигми забезпечення інноваційно-модернізаційного розвитку економіки України [Текст] / В. Г. Андрійчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4(63). – С. 5–13.

Афонин, И. В. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособ. для студ. вузов / И. В. Афонин. – М. : Гардарики, 2005. – 223 с.

Балацький, О. Ф. Менеджмент для бакалаврів [Текст] : підручник : в 2 т. Т. 1 / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 604 с.

Бельтюков, Е. А. Выбор стратеги развития предприятия [Текст] : учеб. пособ. / Е. А. Бельтюков, Л. А. Некрасова. – О. : Изд-во ОНПУ, 2002. – 275 с.

Волков, О. І. Інноваційний розвиток промисловості України [Текст] : навч. посіб. / за ред. проф. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К. : КНТ, 2006. – 645 с.

Волков, О. І. Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : підручник / під ред. проф. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К. : Видавничий дім Професіонал, 2004. – 650 с.

Гринев, В. Ф. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособ. / В. Ф. Гринев. – К. : Изд-во МАУП, 2001. – 145 с.

Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 254 с.

Захарченко, В. І. Інноваційний менеджмент, теорія і практика в умовах трансформації економіки [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 446 с.

Ілляшенко, С. М. Управління інноваційним розвитком [Текст] : навч. посіб. : вид. 2-ге, перер. і доп. / С. М. Ілляшенко. – Суми ; К. : Університетська книга, ВД Княгиня Ольга, 2005. – 324 с.

Краснокутська, Н. В. Інноваційний менеджмент [Текст]: Навч. по-сібник / Н. В. Краснокутська. – К.: Вид-во МАУП, 2003. – 502с.

Микитюк, П. П. Інноваційний менеджмент [Текст] / П. П. Микитюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 399 с.

Михайлова, Л. І. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, С. Г. Турчина. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 347 с.

Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент [Текст]: учебн. пособ для студ. вузов / А. М. Мухамедьяров. – М. : Инфра-М, 2004. – 124 с.

Павленко, І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Павленко. – 2–ге вид. – К. : Вид-во КНЕУ, 2006. – 202 с.

Стадник, В. В. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 463 с.

Якушик, І. Д. Модернізація української економіки на інноваційних засадах як фактор забезпечення національної безпеки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4(63). – С. 156–160.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.