DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140215

Інвестиційно-інноваційний розвиток хлібопекарської галузі України

Olena V. Bokii

Анотація


Досліджено стан, тенденції та пріоритети інвестиційно-інноваційного розвитку хлібопекарської галузі України, чинники впливу на ринок хліба. Визначено напрями та обсяги впровадження інвестицій у хлібопекарську галузь. Розглянуто ризики, що супроводжують інвестиційну діяльність на ринку хлібобулочних виробів. Запропоновано заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості ринку хлібобулочних виробів.

Ключові слова


хлібопекарська галузь; інвестиції; інноваційний розвиток; ринок; прибутковість; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Haluzeva prohrama pidvyshchennia enerhoefektyvnosti na 2010−2014 roky ta Prohrama zmenshennia spozhyvannia enerhoresursiv biudzhetnymy ustanovamy ta orhanizatsiiamy APK shlyakhom ikh ratsionalnoho vykorystannia na period 2010−2014 rokiv: Zatverdzheno Nakazom Ministerstva ahrarnoyi polityky vid 25.06.2010 № 357. (Industry program of energy efficiency increase over the period of 2010−2014 and the Program of energy resources consumption decrease by the budget organizations and the argo industrial complexes by means of their rational usage over the period of 2010−2014: approved by the Order of the Ministry of the Agrarian Policy No. 357 dated June 25, 2010]. Available at: http://www.uapravo.net/akty/administraciya-osnovni/akt8tzmw7i.htm.

Haman M.V. Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [State control of the innovative development of Ukraine]. Kyiv, NAPA Publ., 2005. 388 p.

Hrodskyi S. Innovatsiynyi rozvytok svitovoi ekonomiky i Ukraina: postkryzovi realii [Innovative development of the world economy and Ukraine: postcrisis realias]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu Seriya «Ekonomika i menedzhment» [Bulletin of Sumy National Agrarian University. “Economy and Management” ser.], 2012, issue 8 (53), pp. 176−179.

Ofitsiynyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy (Official web-site of the State Statistics Service of Ukraine). Available at: http:// www.ukrstat.gov.ua.

Pro skhvalennia stratehii rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 806-r vid 17.10.2013 r. (On the approval of the development strategies of the economy agrarian sector over the period up to 2020: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 806-r dated October 17, 2013). Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.

Skopenko N.S. Innovatsiynyi rozvytok khlibopekarskoi haluzi Ukrainy: osnovni napryamy, problemy, ryzyky (Innovative development of the bread baking industry in Ukraine: main trends, problems, risks). Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18779/1/15-66-71.pdf.