DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140204

Конкурентоспроможність малого підприємництва – фактор соціально-економічного розвику регіону

Nataliia V. Hryshyna

Анотація


Розглянуто проблеми підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва. Обґрунтовано та запропоновано формування концепції конкурентоспроможності малих підприємств у Миколаївській області.

Ключові слова


конкурентоспроможність; мале підприємництво; розвиток; регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Varnalii Z.S. Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky [Small business: the bases of theory and practice: study guide]. Kyiv, Znannia Publ., 2008. 432 p.

Vorzhakova Yu.P., Dovhan L.Ye. Zovnishni ta vnutrishni chynnyky formuvannia konkurentospromozhnosti malykh pidpryyemstv (External and inner factors of formation of small business cometiveness). Available at: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-4.pdf.

Kak Ukraine vybratsya iz krizisa. Retsepty uspeshnykh reformatorov (How Ukraine can get out from crisis. Recipes from successful reformists). Available at: http://www.finance.liga.net (Accessed 13 March 2014).

Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka rivnia ta napriamy pidvyshchennia: monohrafiia [Enterprise competitiveness: estimation of level and directions of increase: monograph]. Odessa, Atlant Publ., 2013. 470 p.

Kryvenko L.V. Stratehichni priorytety pidvyshchennia konkurentospromozhnosti maloho biznesu v Ukraini [Strategic priorities of increase of small business competitiveness in Ukraine]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, Zbirnyk naukovych prats [Economy: problems of theory and practice, Collection of scientific papers], 2008, issue 241, pp. 94–97.

Modernizatsiia mekhanizmiv rozvytku maloho ta serednoho biznesu: monohrafiia [Modernization of development mechanisms of small and medium-sized business: monograph]. Donetsk: NASU, Institute of industrial economy Publ., 2011. 326 p.

Otchet o konkurentosposobnosti Ukrainy 2012. Opublikovan Fondom «Effektivnoe Upravleniye» (Report on the competitiveness of Ukraine 2012. Effektivnoe Upravlenie Publ.). Available at: http://www.feg.org.ua.

Parsyak V.N. Kilkisna otsinka konkurentospromozhnosti maloho pidpryiemnytstva [Quantitative estimation of small business competitiveness]. Ekonomika: problemy teoriyi ta prychyny [Economy: theory problems and reasons], 2003, issue 167, pp. 77–80.

Pro stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukraini: Natsionalna dopovid, Derzhavnyi komitet Ukrainy z pytan rehuliatornoi polityky ta pidpryiemnytstva [On state and prospects of business development in Ukraine: National report, State committee of Ukraine on questions of regulatory policy and business]. Kyiv, 2010.

Shchorichne Poslannia Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2012 rotsi» [On inner and external situation of Ukraine in 2012: annual message of the President of Ukraine to Verkhovna Rada]. Kyiv, NISD Publ., 2012. 256 p.