DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140220

Теоретичні аспекти організації інноваційних ринків у харчовій промисловості

Olha V. Kovalenko

Анотація


Вивчено локальні організаційні чинники, що діють на фоні загальних тенденцій галузевих ринків харчової індустрії й впливають на вибір певних організаційних відносин суб’єктами господарювання та формування інноваційних ніш. Обґрунтовано, що ринкова ніша  це локалізований у просторі та часі комплекс чинників, що визначає перевагу тієї чи іншої форми організації виробництва в конкуренції щодо провідних форм. Обґрунтовано характерні ознаки організації сучасних інноваційних ринків.

 

Ключові слова


інноваційна ніша; ринкові організації; харчова індустрія; галузеві ринки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Belousenko M.V. Zahalna teoriya ekonomichnoi orhanizatsii: orhanizatsiina evoliutsiia industrialnoi ekonomiky [General theory of economic organization: organizational evolution of industrial economy]. Donetsk, DonNTU Publ., 2006. 432 p.

Bolshoy Entsiklopedicheskiy slovar (Large Encyclopedic Dictionary). Available at: http://russo.com.ua/bolshoy_entsiklopedicheskiy_ slovar/page/kirhgof_konstantin_gotlib_sigizmund.26703.

Vladimirova I.G. Kompanii budushchego: organizatsionnyy aspect (Companies of the Future: organizational apect). Menedzhment v Rossii i za rubezhom – Management in Russia and abroad, 1999, no.2. Available at: www.cfin.ru|management/1999-2/05.shtml.

Volodin S.A. Innovatsiynyi rozvytok ahrarnoyi nauky [Innovative development of agrarian science: monograph]. Kyiv, IAPM Publ., 2006. 400 p.

Glazev S. Razvitie rossiyskoy ekonomiki v usloviyakh globalnykh tekhnologicheskikh sdvigov (Russian economy development in the conditions of global technological changes). Ekonomika, krizisy, riski, bezopasnost, samoorganizatsiya – Economy, crises, risks, safety, self-organization, 2007.

Zelenskiy V. Pishchevaya promyshlennost i biotekhnologii [Food industry and biotechnologies]. Biznes pishchevykh ingredientov – Business of food ingredients, 2012, no. 4, pp. 24-28.

Ihnatyuk A.I. Haluzevi rynky ta innovatsii [Branch markets and innovations]. Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky – Theoretical and applied questions of economy, 2009, issue 20, pp. 90-100.

Nisha rynka: chto eto i kak v nee ustromitsya (Market niche: what it is and how to aim to it). Available at: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=3144.

Rossokha V.V. Innovatsiyna paradyhma upravlinskoi diialnosti [Innovative paradigm of the management activity]. Ahroinkom, 2005, issues 5-6, pp. 59-61.

Smit A. Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov (Research of the period and reasons of peoples’ wealth), Moscow, 1997, 142 p. Available at: http://usib.ru/files/USIB/download/adam_smit_issled_o_priode.pdf.

Fedulova I.V. Peredumovy innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryemstv Ukrainy[Prerequisites of the innovative development of the industrial enterprises in Ukraine: monograph]. Kyiv, NUFT Publ., 2009. 272 p.

Fіnansovii slovnyk (Financial dictionary). Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/28804.

Adams W.J. Firm size and research activity: France and the United States, no. 84 (3), 1970, pр. 386-409.

Dasgupta P. Industrial structure and the nature of innovative activity. Economic journal, 1980, no. 90, pp. 266-293.

Lazerson M.A. New Phoenix?: Modern Putting-Out in the Modena Knitwear Industry. Administrative Science Quarterly,vol. 40, no. 1,1995, pp. 34-59.

Lazerson M., Lorenzoni G. The Firms that Feed Industrial Districts: A Return to the Italian Source, Industrial and Corporate Change.1999, V.8. no. 2. pp. 235-266.

Langlois Ya. The Vanishing Hand: The Changing Dynamics of Industrial Capitalism. Industrial and Corporate Change, 2003, vol. l, pp.351-385.

Mokyr J. The Rise and Fall of the Factory System: Technology, Firms, and Households since the Industrial Revolution. Paper prepared for the Carnegie-Rochester Conference on macroeconomics, 2000. Available at: http://www.gsia.cmu.edu/afs/andrew/ gsia/ bm05/mokyrpaper J.pdf.

Scherer F.M. Firm size, market structure, opportunity and the output of patented innovations. American Economy Review, 1965, no. 55, pp. 1097-1125.