DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140206

Віддзеркалення в українській статистиці проблем національного рахівництва

Viktoriia A. Palekhova

Анотація


Проаналізовано основні недоліки вітчизняної практики національного рахівництва, що мають наслідком недостовірну статистичну інформацію. Окреслено основні напрями його подальшого удосконалення з урахуванням світового досвіду.

Ключові слова


достовірність статистичних даних; національне рахівництво; реальний ВВП; ВВП на душу населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Baumol B. Sekrety ekonomicheskikh pokazateley: Skrytye klyuchi k budushchim ekonomicheskim tendentsiyam i investitsionnym vozmozhnostyam [Secrets of economic indicatores: hidden keys to the future economic tendencies and investment possibilities]. Dnepropetrovsk, Balans Biznes Buks Publ., 2007. 352 p.

Biuro ekonomichnoho analizu (Economic analysis bureau). Available at: http://www.bea.gov.

Heiets V.M. Vykhid z kryzy (Rozdumy nad aktualnym u zviazku z prochytanym) [Crisis recovery (Thoughts on the urgent facts in the connection with the read material]. Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], 2013, No. 6, pp. 4–19.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (State Statistics Service of Ukraine). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Eksperty rozpovily, za rakhunok choho v chetvertomu kvartali vidbulosia zrostannia VVP (Experts told by means of what the GDP increase took place in the fourth quarter). UNIAN – Ukrainian Independent Information Agency. Available at: http://economics.unian.ua.

Lytvytskyi V. Nominalnyi VVP vpershe perevyshchyv 100 mlrd. dol. (The nominal GDP exceeded 100 billion of dollars for the first time). Available at: http://news.finance.ua.

Romanenko V. Ekonomiku dovely do nulia (Economy went bankrupt). Realna ekonomika – Real economy. Available at: http://real-economy.com.ua.

Selyunin V. Lukavaya tsifra [Evil Figure]. Novyy mir [New World], 1987, No. 2, pp. 181–201.

Khanin G. Lukavye i chuzhie tsifry Vasiliya Simchery [Vasiliy Simchera’s evil and alien figures]. Svobodnaya mysl [Independent Thought], 2010, No. 6 (1613), pp. 189–194.