DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140213

Особливості управління оборотними коштами венчурних підприємств

Denys V. Miahkov, Inna L. Dybach

Анотація


Розглянуто поєднання двох важливих економічних категорій – оборотних коштів і венчурних підприємств. Запропоновано метод планування оборотних коштів на венчурних фірмах. Виявлено напрямок, в якому слід діяти венчурному підприємству у межах категорії оборотних коштів для недопущення зниження фінансової стійкості.

Ключові слова


оборотні кошти; венчурне підприємство; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiiereiev S.I., Zhminka L.A. Vyznachennia ekonomichnoi sutnosti oborotnykh koshtiv ta dzherel yikh formuvannia (Determining the economic essence of working capital and sources of its formation). Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», Ser: Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrob-nytstva − Bulletin of the National Technical University «CPI», Ser: Technical progress and efficiency of production, 2013, issue 21. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_21_28.pdf.

Danilin V.N., Danilina Ye.I. O novoy kontseptsii vosproizvodstva oborotnogo kapitala v sovremennykh usloviyakh khozyaystvovaniya (On the new conception of working capital reproduction in the current economic conditions). Voprosy ekonomicheskoy teorii. Makroekonomika – Economic theory is-sues. Macroeconomy. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/o-novoy-kontseptsii-vosproizvodstva-oborotnogo-kapitala-v-sovremennyh-usloviyah-hozyaystvovaniya.

Yershova N.Yu. Udoskonalennia metodychnoho pidkhodu do analizu oborotnykh koshtiv yak faktoru efektyvnosti diialnosti promyslovoho pidpryiemstva (Improving methodological approach to the analysis of working capital as a factor of efficiency of industrial enterprises activities). Naukova periodyka. Aktualni problemy upravlinnia − Scientific periodicals, Current problems management, 2012, issue 45. Available at:http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik.

Zhminka L.A. Ekonomichna sutnist upravlinnia oborotnymy koshtamy (Economic essence of the working capital management). Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Ser: Tekhnich-nyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva − Bulletin of the National Technical University «CPI». Ser: Tech-nical progress and efficiency of production, 2013, issue 67. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67_13.pdf.

Kalchenko O. M. Venchurnyi biznes: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid (Venture business: foreign and domestic experience). Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vendtu/2009_35/19.html.

Maniv Z.O., Lutskyi I.M. Ekonomika pidpryiemstva [Economy of enterprise]. Kyiv, Znannia Publ., 2006. 580 p.

Stepanenko O.A., Hostryk O.A. Analiz ta prohnozuvannia kruhoobihu oborotnykh koshtiv firmy z vykorystannia systemy modeliuvannia ANYLOGIC (Analysis and prediction of working capital cycle of the company using the ANYLOGIC simulation system). Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment –Scientific Bulletin of International Humanitarian University. Economics and Management, 2013, issue 5. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_eim_2013_5_13.pdf

Fedorenko A. A. Venchurnyi kapital: sohodni i zavtra (Venture capital: today and tomorrow). Availa-ble at: http://masters.donntu.edu.ua/publ2002/fem/fedorenko.pdf.

Kholod L.L., Khrustalev Ye.Yu. Teoreticheskie osnovy upravleniya oborotnym kapitalom predpriyatiya (Theoretical foundations of working capital management of company). Znanie. Ponimanie. Umenie – Knowledge. Understanding. Skills, 2006, issue 4. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-upravleniya-oborotnym-kapitalom-predpriyatiya

Shkliaruk S.H. Osnovni zasady venchurnoho finansuvannia innovatsiinykh tekhnolohii (Basic principles of venture funding of innovative technologies). Naukovi pratsi MAUP – IAPM Scientific Works, 2013, issue 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2013_1_26.pdf.