DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140210

Теоретичні основи розвитку маркетингових комунікацій

Olha V. Panchenko

Анотація


Узагальнено результати наукових досліджень. Обґрунтувано методологічні підходи до аналізу маркетингових комунікацій.

Ключові слова


маркетингові комунікації; ефективність; інтегровані маркетингові комунікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Yevdokymov F.I., Havva V.M. Azbuka marketynhu [Alphabet of marketing]. Donetsk, Staker Publ., 3rd edition, 1998. 432 p.

Herasymchuk S.S. Marketynh [Marketing]. Kyiv, Libra Publ., 2004. 712 p.

Prymak T.O. Marketynhova polityka komunikatsii [Marketing policy of communications]. Kyiv, Atika: Elha-N Publ., 2009. 328 p

Kuznetsov M.M. Opyt kommunikatsii v informatsionnuyu epokhu. Issledovatelskie strategii [Experience of communication during the information era. Research strategies]. Moscow, IFRAN Publ., 2011. 143 p.

Balabanova L.V., Krutushkina O.V. Stratehichne upravlinnia marketynhovymy komunikatsiiamy [Strategic management of marketing communications]. Donetsk, DonNUET, 2012. 179 p.

Zunde V.V. Kontseptsiya formirovaniya sistemy integrirovannykh marketingovykh kommunikatsiy [The concept of forming a system of integrated marketing communications]. Moscow, Ekon. nauki, 2008. 180 p.

Kotler F. Marketing-menedzhment [Marketing-management]. Piter Kom. Publ., 1999. 896 p.

Krylova G.D., Sokolova M.I. Marketing: teoriya i 86 situatsiy [Marketing: theory and 86 situations]. Moscow, YuNITI-DANA Publ., 1999. 512 p.

Sinyaeva I.M., Zemlyak S.V., Sinyaev V.V. Marketingovye kommunikatsii [Marketing communications]. Moscow, «Dashkov i K» Publ., 2005. 304 p.

Bea F.K. Ekonomika predpriyatiya [Enterprise economy]. Moscow, INFRA-M Publ., 1999. 928 p.

Ofitsiinyi sait Amerykanskoi asotsiatsii marketynhu (Official site of American association of marketing). Available at: http://www.marketingpower.com.