DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140202

Перспективи фінансової діагностики як елементу управлінської системи в умовах трансформації економічного середовища

Olena V. Pohorielova, Viacheslav V. Ivata

Анотація


Досліджено природу фінансової діагностики, уточнено поняття і зміст, її роль і місце в системі управління підприємством в умовах швидкої трансформації економічного середовища. Визначено взаємозв’язки між елементами управлінської системи підприємства і фінансової діагностики. 


Ключові слова


управління; фінансова діагностика; аналіз; трансформаційна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolas B. Upravlenie finansovoy deyatelnostyu predpriyatiya. Problemy, kontseptsii i metody: Ucheb. posobie dlya vuzov [Management of financial activity of the enterprise. Problem, concepts and methods: Study guide for Higher Education Establishments]. Moscow, Finances, YuNITI Publ., 1997. 576 p.

Naydenko O.Ye. Finansovi aspekty dosiahnennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Financial aspects of achievement of enterprise competiveness]. Zbirnyk tez Druhoi mizhvuzivskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh vchenykh «Problemy formuvannia i rozvytku finansovo-kredytnoi systemy Ukrayiny» [Collection of theses of the second interuniversity scientific and practical confer-ence for students and young scientists «Problems of formation and development of financial and credit system of Ukraine»]. Kharkiv, ShTRIKH Publ., 2002, pp. 227–229.

Pryymak S.V., Plysa V.Y. Stratehiia zabezpechennia finansovoi stiykosti subiektiv hospodariuvannia v ekonomitsi Ukrayiny [Strategy of financial stability provision of economic management subjects in the economy of Ukraine: Monography]. Lviv, NNVK «ATB» Publ., 2009. 142 p.

Raievnieva O.V. Modeliuvannia finansovoi diahnostyky stanu pidpryiemstva [Simulation of financial diagnostics of the enterprise state]. Ekonomika i rehion. Naukovyi visnyk Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu im. Yuriia Kondratiuka [Economy and region. Scientific bulletin of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University]. Poltava, PoltNTU Publ., 2005, No.3 (b), pp. 74–80.

Smetaniuk O.A. Metodyka diahnostyky kryzy pidpryiemstva za otsinkoiu pokaznykiv finansovoho stanu v umovakh orhanizatsiinykh zmin [Methods of enterprise crisis diagnostics according to the assessment of financial state indicators under the organizational changes]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsion-al'noho universytetu (Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillya) [Bulletin of Khmelnytskyi National University (Bulletin of Technological University of Podillya)]. Khmelnytskyi, KhNU Publ., 2005, No. 6, V. 1, pp. 128–131.