DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140211

Сутність і роль регіональних інновацій у системі економічних відносин

Iryna V. Priadko

Анотація


Досліджено основні підходи до вивчення сутності поняття «інновація». Проаналізовано головні ознаки даної категорії та на їх основі уточнено визначення поняття «інновація». Досліджено місце регіональних інновацій на мезорівні. Визначено сутність регіональних інновацій у системі фінансово-економічних відносин у регіоні.


Ключові слова


інновація; ознаки інновації; роль регіональних інновацій; регіональна інновація

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk L.L., Poruchnyk A.M., Savchuk V.S. Innovatsiia: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii [Innovation: theory, mechanism of development and commercialization]. Kyiv, KNEU Publ., 2003. 394 p.

Bazhal Yu.M. Ekonomichna teoriia tekhnolohichnykh zmin [Economic theory of technological changes]. Kyiv, Zapovit Publ., 1996. 237 p.

Bubenko P., Husiev V. Chomu halmuiutsia innovatsiini protsesy v Ukraini [Why are the innovation process slowed down in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine. 2009, no. 6, pp. 30–39.

Volkov O.I., Denysenko M.P. Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Economy and organization of innovation activity]. Kyiv, «Tsentr uchbovoi literatury», 2007, 660 p.

Gamidov G.S., Kolosov V.G., Akimov A.A. Sistemologicheskie osnovy innovatiki [Systemological basics of innovation]. St. Petersburg, Politekhnika, 2002, 600 p.

Dzhobber D. Printsipy i praktika marketinga [Principles and practice of marketing]. Zhitomir, 2000, 688 p.

Druker P. Yak zabezpechyty uspikh u biznesi: novatorstvo i pidpryiemnytstvo [How to ensure business success: innovation and entrepreneurship]. Kyiv, Ukraina Publ., 1994. 319 p.

Abrameshin A.Ye. et.al. Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management]. Moscow, Vita-Press Publ., 2001, 272 p.

Korchagin Yu.A. Regionalnaya finansovaya polіtika i ekonomika [Regional financial policy and economy]. Rostov-on-Don, Feniks Publ, 2006, 284 p.

Kuznietsova A.Ya. Finansuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti [Financing of investment-innovation activity]. Lviv, Lvivskyi bankivskyi instytut NBU, 2005, 320 p.

Lapko O. Innovatsiina diialnist u systemi derzhavnoho rehuliuvannia [Innovation activity in the system of state regulation]. Kyiv, IEP NANU Publ., 1999. 254 p.

Melenchuk L.I. Sutnisna kharakterystyka innovatsiinykh protsesiv (Essential characteristics of the innovation processes). Available at: http://www.gi.edu.ua.

Nykyforov A.Ye. Innovatsiina diialnist: teoriia i praktyka derzhavnoho upravlinnia [Innovative activity: theory and practice of public administration]. Kyiv, KNEU Publ., 2010. 420 p.

Novikov V.S. Innovatsii v turizme [Innovations in tourism activity]. Moscow, «Akademiya» Publ., 2007, 208 p.

Onyshko S.V. Finansove zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku [Financial support for innovation development]. Irpin, Natsionalna akademiia DPS Ukrainy Publ., 2004. 434 p.

Onyshko S.V., Paientko T.V., Shvabii K.I. Finansove zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti [Financing of innovation activity]. Kyiv, KNT Publ., 2008, 255 p.