DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140201

Державне регулювання корпоративної емісійної та дивідендної політики

Heorhii K. Rohov

Анотація


Розглянуто існуючу в Україні практику розміщення акцій і розподілу прибутку та показано її невідповідність цілям корпоративного сталого розвитку. Обґрунтовано напрямки вдосконалення державного регулювання корпоративної емісійної та дивідендної політики в нефінансовому секторі економіки.

Ключові слова


емісія акцій; дивідендна політика; публічні акціонерні товариства; фондовий ринок; фондові біржі

Повний текст:

PDF

Посилання


Borshch A.H. Formuvannia emisiynoi polityky v systemi upravlinnia kapitalom aktsionernykh ahropromyslovykh pidpryyemstv [Formation of emission policy in the capital management system of joint agricultural enterprises]. Ahroinkom [Agroinkom], 2011, issue 1–3, pp. 59–64.

Davydenko N.M. Formuvannia emisiynoi polityky korporatyvnykh pidpryiemstv v APK [Formation of emission policy of the corporative enterprises in AIC]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya «Ekonomika i menedzhment» [Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series «Economics and Management»], 2011, issue 5/1, pp. 112–115.

Zahalnodostupna informatsiina baza danykh Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku pro rynok tsinnykh paperiv. (Public information database of the National Commission on Securities and Stock Market on the stock market). Available at: http://www.stockmarket.gov.ua/db/exch; http://smida.gov.ua.

Zakon Ukrainy vid 17.09.2008 No. 514-VI «Pro aktsionerni tovarystva» [On Joint Stock Companies No. 514-VI: Ukrainian law]. Kyiv, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Publ. [Supreme Council of Ukraine Publ.], 2008 no. 50-51, article 384, p. 2432.

Zakon Ukrainy vid 07.12.200 No. 2121–III «Pro banky i bankivsku diialnist» [On Banks and Banking No. 2121–III: Ukrainian law]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Publ. [Supreme Council of Ukraine Publ.], 2001, issue 5, article 30.

Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 No. 133-V «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo formy stvorennia bankiv ta rozmiru statutnoho kapitalu» [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the form of the banks and authorized capital formation No. 133-V: Ukrainian law]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Publ. [Supreme Council of Ukraine Publ.], 2006, issue 43, article 414, p. 1447.

Zakon Ukrainy vid 23.06.2009 No. 1533-VI «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy z metoiu podolannia nehatyvnykh naslidkiv finansovoi kryzy» [On Amendments to Certain Ukrainian Laws to overcome the negative effects of the financial crisis No. 1533-VI: Ukrainian law]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Publ. [Supreme Council of Ukraine Publ.], 2009, issue 52, article 763, p. 1880.

Zakon Ukrainy vid 15.02.2011 No. 3024-VI «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo rehuliuvannia diialnosti bankiv » [On Amendments to Certain Ukrainian Laws concerning banking activities No. 3024-VI : Ukrainian law]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Publ. [Supreme Council of Ukraine Publ.], 2011, issue 36, article 362, p. 1620.

Zakon Ukrainy vid 03.02.2011 No. 2994-VI «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro aktsionerni tovarystva» shchodo vdoskonalennia mekhanizmu diialnosti aktsionernykh tovarystv» [On Amendments to the Ukrainian Law «On Joint Stock Companies» to improve the mechanism of joint stock companies No. 2994-VI: Ukrainian law]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Publ. [Supreme Council of Ukraine Publ.], 2011, issue 35, article 344, p. 1589.

Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 No. 3480-IV «Pro tsinni papery ta fondovyi rynok» [On Securities and Stock Market No. 3480-IV: Ukrainian law]. Kyiv, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Publ. [Supreme Council of Ukraine Publ.], 2006, issue 31, article 268, p. 1126.

Pavlovska O.V. Emisiina polityka pidpryiemstva: sutnist ta problemni aspekty [Emission policy of the enterprise: nature and problematic aspects]. Nauka i ekonomika [Science and economy], 2012, issue 3 (27), pp. 29–32.

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 No. 2755 – VI [Tax Code of the Supreme Council of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy Publ. [Supreme Council of Ukraine Publ.], 2011, issues 13–14, issues 15–16, issue 17, article 112.

Poida-Nosyk N., Yemets H. Dyvidendna polityka aktsionernykh tovarystv [Dividend policy of joint stock companies]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy [Stock Market of Ukraine], 2010, issue 3-4, pp. 27–32.

Postanova NBU vid 09.06.2010 No. 273 «Pro vnesennia zmin do deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv Natsionalnoho banku Ukrainy» [On Amendments to Certain Legislative Acts of the National Bank of Ukraine: Order of the National Bank of Ukraine No. 273 dated 09.06.2010]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 2010, issue 52, article 1748, p. 49.

Postanova Natsionalnoho banku Ukrainy vid 28.08.2001 No. 368 «Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini» [On Approval of the Instruction on the procedure of regulation of banks in Ukraine: Order of the National Bank of Ukraine No. 368 dated 28.08.2001]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 2001, issue 40, article 1813, p. 83.

Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 30.11.2010 No. 22-rp/2010 u spravi za konstytutsiinym podanniam 54 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statei 14, 24, 64, punktiv 7–13 rozdilu VII «Prykintsevi polozhennia» Zakonu Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2010 rik» [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated 30.11.2010 No. 22-rp/2010 on the constitutional proposal of 54 People's Deputies of Ukraine concerning the conformity with the Constitution (constitutionality) of Ukraine of the provisions of Articles 14, 24, 64, points 7–13 of the section VII «Final Provisions» of the Law of Ukraine «On the State Budget of Ukraine for the year 2010»]. Visnyk Konstytutsiinoho sudu Ukrainy Publ. [Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine Publ.], 2011, issue 1, p. 5.

Rishennia Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku vid 22.11.2012 No. 1688 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro funktsionuvannia fondovykh birzh» [The decision of the National Commission on Securities and Stock Market dated 22.11.2012 No. 1688 «On Approval of the Regulation on the Stock Exchanges Functioning»]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy [Official Bulletin of Ukraine], 2013, issue 100, article 4094, p. 417.

Rohov H.K. Faktory vyboru vydu rozmishchennia aktsii [Choice factors of the type of placement of shares]. Biznes Inform – Business Inform, 2014, issue 3.

Kharchenko N.V. Analiz praktyky dyvidendnykh vyplat [Analysis of dividend payments practice]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [Bulletin of Poltava State Agrarian Academy], 2012, issue 1, pp. 148–154.

Greenwood R., Hanson S.G. Share issuance and factor timing. The Journal of Finance, 2012, vol. 67, issue 2, pp. 761–798.

Jenter D., Lewellen K., Warner J. Security issue timing: What do managers know, and when do they know it? The Journal of Finance, 2011, vol. 66, pp. 413–443.

McLean D.R., Pontiff J., Watanabe A. Share issuance and cross-sectional returns: International evidence. TheJournal of Financial Economics, 2009, vol. 94, pp. 1–17.