DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140208

Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі

Ruslan M. Skupskyi

Анотація


Розглянуто теоретико-методологічні засади формування продовольчої безпеки держави та здійснено аналіз рівня її забезпеченості, зокрема через розвиток овочепродуктового комплексу. Визначено напрями державної підтримки агропродовольчої сфери та окреслено заходи подальшого її реформування відповідно до вимог СОТ.


Ключові слова


агропродовольча сфера; промислове овочівництво; продовольча безпека; членство у СОТ; інноваційний розвиток; заходи «зеленої скриньки»

Повний текст:

PDF

Посилання


Artysh V.I., Mishchenko I.A. Problemy prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Problems of food security of Ukraine]. – Available at: http://archive.nbuv.gov.ua.

Bariuskina N.Y. Prodovolcha bezpeka yak systemna kharakterystyka funktsionuvannia ahropromyslovoho sektoru ekonomiky [Food security as a system characteristics of functioning of agricultural economy sector of Ukraine] Ekonomika kharchovoi promyslovosti [Food production economy], No. 2 (10), 201. pp. 5–10.

Butko M.P., Bachurina I.V. Perspektyvy eksportu plodoovochevoi produktsii z Ukrainy u konteksti pryiednannya do SOT [Prospects of export of horticultural production from Ukraine in the context of the integration into the WTO] Ahrosvit, 2007, No. 13. pp. 13–17.

Vlasov V.I., Tkach H. V., Dukhnytskyi B.V. Otsinka spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia [Estimation of consumption of the main food products] Ekonomika APK [Economy of AIC], 2008, No. 10, pp. 3–7.

Demianenko S.I. Innovatsiine zrostannia – osnova stabilnosti ahropromyslovoho kompleksu [Innovation increase is the basis of agricultural complex stability] Nauka ta innovatsii [Science and Innovations], 2005, No. 1, V. 1, pp. 87–98.

Krupin V.Ye., Pushak Ya.Ya. Aspekty formuvannia prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Aspects of formation of food security of Ukraine] Ekonomichni innovatsiyi [Economic innovations], 2012, issue 47, pp. 70–80.

Muzychenko A.S., Podzihun S.M. Derzhavna pidtrymka ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh chlenstva v SOT [State support of agricultural sector of economy of Ukraine under the WTO membership] Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 2011, No. 4, pp. 27–274.

Pokotylova V.I., Absava L.O. Innovatsiinyi rozvytok ahrprodovolchoho kompleksu v umovakh SOT: stan, problemy, perspektyvy Innovative development of agro-food complex in the WTO conditions: state, problems, prospects] Kultura narodov Prichernomorya [Culture of people of Black Sea region], 2009, No. 164, pp. 127–130.

Syrtseva S. V. Osnovy problemy ta shliakhy aktyvatsii innovatsiinoi diialnosti na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Ukrainy The main problems and ways to activate the innovative activity at the agricultural enterprises of Ukraine]. – Available at: http://archive.nbuv.gov.ua.

Tulush L.D. Metodolohichni aspekty rozvytku systemy opodatkuvannia silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv [Methodological aspects of development of taxation system of agricultural manufacturers] Ekonomika APK [Economy of AIC], 2007, No. 9, pp. 116–123.

Tsarenko O.M., Tarkhov P.V. Ekolohizatsiia vyrobnytstva yak osnova prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Production ecologization as the basis of food security of Ukraine] Ekonomika APK [Economy of AIC], 2001, No. 5, pp. 15–20.