DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140216

Управління змінами на підприємстві

Yuliia Yu. Stupina

Анотація


Досліджено праці іноземних науковців щодо етапів управління змінами. Детально розглянуто принципи управління змінами. За результатами дослідження запропоновано модернізовану формулу змін для отримання більш дієвого результату у практичній діяльності підприємства.

Ключові слова


зміни; управління змінами; принципи управління змінами; етапи управління змінами; формула змін

Повний текст:

PDF

Посилання


Aniskin Yu.P., Bulkanov P.A. Upravlenie korporativnymi izmeneniyami po kriteriyu ustoychivosti [Management of corporate changes by sustainability]. Moscow, «Omega-L» Publ., 2009, pp. 37–41.

Voronkova A.E., Vecherkovski R.Z., Voronov D.K. Diahnostyka stanu pidpryiemstva: teoriia i praktyka [Diagnosis of the enterprise: theory and practice]. Kharkiv, INZhEK Publ., 2008. 516 p.

Voronkov D.K. Vzaimosvyaz razvitiya i izmeneniy na predpriyatii [Interrelation of development and changes at the enterprise]. Biznes Inform [Business Inform], 2009, no.7, pp. 89–93.

Voronkov D.K. Upravlinnia stratehichnymy zminamy shchodo innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Management of strategic changes on innovative development of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Ser. «Ekonomichni nauky» [Bulletin of Khmelnitsky National University, Ser. Economic Sciences]. Khmelnitsky, 2009, no. 6, pp. 7–11.

Greyner L. Evolyutsiya i revolyutsiya v protsesse rosta organizatsiy [Evolution and revolution in the process of organizations growth]. Vestnik S.-Peterburgskogo un-ta – Bulletin of St. Petersburg University, 2002, no.4, pp. 34–42.

Kameron E., Grin M. Upravlenie izmeneniyami [Management of changes]. Moscow, Dobraya kniga Publ., 2006. 360 p.

Kochetkova A.I. Osnovy upravleniya v usloviyakh khaosa [Management basics in the conditions of chaos]. Moscow, Rid Grupp Publ, 2012. 624 p.

Koen Den S. Sut peremen: putevoditel. Instrumenty i taktika rukovodstva preobrazovaniya v kompanii [Essence of changes: guidebook. Tools and tactics of change management at the enterprise]. Moscow, ZAO «Olimp-Biznes» Publ., 2007. 320 p.

Cadekov A.A., Husev O.Yu. Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom. Upravlinnia zminamy [Strategic management of enterprise. Change management]. Donetsk, DonNUET Publ., 2010. 414 p.

Kharrington Dzh. Sovershenstvo upravleniya izmeneniyami [Perfection of change management]. Moscow, «Standarty i kachestvo» Publ., 2008. 192 p.

Lewin Kurt. Feild Theory in Social Science. New York, Harper & Row Publ., 1951. 346 p.