DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140217

Ресурсно-функціональне забезпечення управління розвитком промислового потенціалу України

Marharyta O. Chuprina

Анотація


Визначено прогнозну структуру промислового комплексу країни. Уточнено та деталізовано організаційно-економічні фактори впливу на формування системи макроекономічних показників для ідентифікації масштабів розвиненості промислового потенціалу. Обґрунтована необхідність реформування системи управління розвитком промислового потенціалу в контексті реалізації інтеграційного вибору України.

Ключові слова


потенціал сталого розвитку; промисловий потенціал; управління розвитком промислового потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Mykytenko V.V., Alymov O.M. Tekhnolohii upravlinnia stratehichnym potentsialom rozvytku Ukrainy [Technologies of management of strategic capacity development in Ukraine]. Elektronne naukove fakhove vydannia 2011. no. 1 (1) − Electronic scientific specialized edition 2011. no.1 (1). Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/2011/Alimov _Mikitenko.pdf.

Golovkova O.S. Orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku potentsialu sotsialno-ekonomichnykh system: Monohrafiia [Organization and economic bases for socio-economic systems potential development: Monograph]. Zaporizhzhya, KPU Publ., 2011. 464 p.

Amosha O.I., Ivanov M.I., Khyzhniak L.T. et.al. Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia vyrobnychoho potentsialu v promyslovosti [Improvement of efficient usage of the production capacity in the industry]. Donetsk, NAN Ukrainy; In-t ekonomiky promyslovosti Publ., 2004. 396 p.

Skrypnychenko M.I., Prykhodko T.I., Sidenko V.R. et. al. Potentsial endohennoho zrostannia ekonomiky Ukrainy: Monohrafiia [Potential of the endogenous economic growth of Ukraine: Monograph]. Kyiv, NAN Ukrainy; In-t ekonom. ta prohnoz. Publ., 2010. 436 p.

Kindzerskyi Yu.V, Mykytenko V.V, Yakubovskyi M.M, Halytsia I.Yu. et.al. Potentsial natsionalnoi promyslovosti: tsili ta mekhanizmy efektyvnoho rozvytku [Domestic industry capacity: goals and mechanisms of the efficient development]. Kyiv, NAN Ukrainy; In-t ekonom. ta prohnoz. Publ., 2009. 928 p.

Amosha O.I., Antoniuk V.P., Novikova O.F. et. al. Propozytsii shchodo formuvannia proektu kontseptsii staloho rozvytku Ukrainy: naukovo-analitychna zapyska [Proposals for formation a draft concept of sustainable development of Ukraine: scientific and analytical note]. Donetsk, IEP NANU Publ., 2011. 50 p.

Statystychna informatsiia (Statistical information). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.