Про зміну циклічної тріщиностійкості тривалого експлуатованого металу рухомого трубопроводу

Roman S. Hrabovskyi

Анотація


Для архівного та експлуатованого металу (сталь 10Г2ФБ) магістрального газопроводу здійснено оцінку характеристик опору поширенню втомних тріщин на повітрі. Установлено, що характеристики циклічної тріщиностійкості більш повно характеризують експлуатаційну деградацію властивостей металу газопроводу. Цей факт необхідно враховувати при проектуванні та подальшій експлуатації рухомих трубопроводів.

Ключові слова


рухомий трубопровід; газопровід; коефіцієнт інтенсивності напружень; характеристики циклічної тріщиностійкості; деформаційне старіння (деградація) металу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Votintsev A.V. Transportirovka szhatogo prirodnogo gaza [Compressed natural gas transportation]. Gazovaya promyshlennost – Gas industry, 2002, no. 2, pp. 62–63.

Nykyforchyn H.M. Dehradatsiia vlastyvostei stalei mahistralnykh hazoprovodiv uprodovzh yikh sorokarichnoi ekspluatatsii [Degradation of steel properties of gas transmission pipelines over the period of 40 years of their exploitation]. Problemy mitsnosti – Strength Problems, 2009, no. 5, pp. 66–72.

Paton B.Ye., Kryzhanivskyi Ye.I., Savytskyi M.M., Shchvydkyi E.A., Zaitsev V.V., Mandryk O.M. Sposib transportuvannia stysnutoho pryrodnoho hazu rukhomym truboprovodom [Transportation method of compressed natural gas by movable pipeline]. Declaration utility model patent UA, no. u 67664, 2012.

Zaytsev V.V., Korobanov Yu.N. Suda-gazovozy [Gas carrier vessel]. Leningrad, Sudostroenie, 1990. 304 p.

Kryzhanivskyi Ye.I., Nykyforchyn H.M. Koroziino-vodneva dehradatsiia naftovykh i hazovykh truboprovodiv ta yii zapobihannia [Corrosion-hydrogen degradation of oil and gas pipelines and its prevention]. Dehradatsiia hazoprovodiv ta yii zapobihannia [Degradation of gas pipelines and its prevention]. Ivano-Frankivsk – Lviv, Ivano-Frankivskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet nafty i hazu Publ., 2012, vol. 3, 433 p.

Krasovskyi A.Ya., Oryniak I.V., Lokhman I.V. Otsinka zalyshkovoho resursu truboprovodu, ushkodzhenoho stress-koroziieiu [Evaluation of residual life of pipeline, damaged by stress-corrosion]. Truboprovidnyi transport – Pipeline transport. 2011, issue 2 (68), pp. 18–21.

Romaniv O.N., Yarema S.Ya., Nikiforchin G.N. Mekhanika razrusheniya i prochnost materialov [Fracture mechanics]. Tom 4: Ustalost i tsiklicheskaya treshchinostoykost konstruktsionnykh materi-alov [Volume 4: Materials fatigue and cyclic crack resistance]. Kyiv, Nauk. dumka Publ., 1990. 680 p.

Mekhanika ruinuvannia i mitsnist materialiv [Fracture mechanics and materials strength]. Tom 7: Nadinist ta dovhovichnist elementiv konstruktsii teploenerhetychnoho ustatkuvannia [Volume 7: Reliability and durability of structures elements of heat-power equipment]. Kyiv, Akademperiodyka Publ., 2005. 378 p.

Tsyrulnyk O.T., Hredil M.I., Student O.Z. Otsiniuvannia robotozdatnosti stali 17H1S pislia tryvaloi ekspluatatsii na hazohoni [Evaluation of work capacity of the 17H1S steel after the durable exploitation on the gas pipe line]. Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu [Bulletin of Ternopil National Technical University], 2008, vol. 13, no. 4, pp. 49–55.

Petryna Yu.D. Vplyv ekspluatatsiinykh chynnykiv naftohazoprovodiv na tsyklichnu trishchynostiikist stali 17HS [Influence of the exploitation factors of oil and gas pipelines on the cyclic crack resistance of the 17HC steel]. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch – Investiga-tions and development of oil and gas fields, 2009, no. 3, pp. 54–58.

Grabovskiy R.S., Dmytrakh I.N., Pukas Ya.N. Ustanovka dlya ispytaniy konstruktsionnykh materialov na tsiklicheskuyu korrozionnuyu treshchinostoykost [Testing machine of construction materials on the cyclic corrosion crack]. Dep. VINITI – Dep. VINITI. 1989, no. 67–68, 8 p.

Fridman Ya. B. Mekhanicheskie svoystva metallov. Mekhanicheskie ispytaniya. Konstruktsionnaya prochnost [Metals mechanical properties. Mechanical tests. Structural strength]. Moscow, Mashinostroenie Publ., p. 368.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140303

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.