Оперативне управління проектом в умовах параметричної і структурної невизначеності: визначення поняття і його часових параметрів

Viktor V. Nazimko

Анотація


Показано, що в умовах параметричної і структурної невизначеності доцільним є оперативне управління проектом. Визначено критерій оперативного управління проектом і встановлено його часові параметри.

Ключові слова


оперативне управління проектом; часовий параметр; штучні нейронні мережі; генетичні алгоритми

Повний текст:

PDF

Посилання


Bushuev S.D., Bushueva N.S., Neizvestnyy S.I. Mekhanizmy konvergentsii metodologiy upravleniya proektami [Convergence mechanism for methods of project management]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system [Management of complex systems development], 2012, issue 11, pp. 5–13.

Bushuiev S.D., Hohunskyi V.D., Koshkin K.V. Napriamy dysertatsiinykh naukovykh doslidzhen zi spetsialnosti «Upravlinnia proektamy ta prohramamy» [Areas of dissertation research on specialty «Project management»]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system [Management of complex systems development], 2012, issue 12, pp. 5–7.

Kovalenko I.I., Shved A.V. Nekotorye prikladnye zadachi teorii grubykh mnozhestv [Some applied problems of rough set theory]. Vestnik KhNTU [Bulletin of Kherson National Technical University], 2012, issue 1(44), pp. 5–7.

Kononenko I.V., Bukreeva K.S. Metod formirovaniya portfelya proektov predpriyatiya dlya planovogo perioda pri nechetkikh iskhodnykh dannykh [Method for project portfolio formation for the planning period under uncertain input data]. Upravlinnia rozvуtkom skladnуkh system [Management of complex systems development], 2011, issue 7, pp. 39–43.

Pupkov K.A., Yegupov N.D. Metody klassicheskoy i sovremennoy teorii avtomaticheskogo upravleniya. T.5: Sintez reguliatorov sistem avtomaticheskogo regulirovaniya [Classic and modern method of automatic control theory: Handbook in 5 volumes; second edition. Vol. 5. Synthesis of regulators for automatic control systems]. Moscow, MGTU Publ., 2004. 616 pp.

Ovsyannikova T.V. Razrabotka modeli operativnogo upravleniya proektami kak ierarkhicheskoy sistemoy v usloviyakh neopredelonnosti [Development of the model for prompt project management as an hierarchical system under uncertainty]. Matematicheskie i instrumentalnye metody ekonomiki. Ekonomicheskie nauki [Mathematical and instrumental methods of economics. Economic sciences], 2012, issue 3(88), pp. 191–194.

Dalcher D. Project management the agile way: Making it work in the enterprise. Project Management Journal, 2011, no. 42 (1), pp. 92–104.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140315

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.