Інформаційна підтримка проектування технологій виготовлення деталей

Viktor K. Partas, Alona Yu. Pavlenko

Анотація


Проведено аналіз методів і засобів технологічного проектування з метою виявлення достатнього обсягу даних для автоматизації проектування технологічних процесів виготовлення деталей. Запропоновано інформаційні моделі, від повноти яких залежить рівень автоматизації робіт і вибір механізмів технологічного проектування. Представлена концептуальна діаграма для інформаційної підтримки проектування технологічних процесів.


Ключові слова


інформаційна система; технологічний процес; проектування технологічних процесів; система проектування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


GOST 3.1109−82. Yedinaya sistema tekhnologicheskoy dokumentatsii: Terminy i opredeleniya osnovnykh ponyatiy. [State Standard 3.1109-82. Unified system for technological documentation: Terms and definitions of basic concepts]. Moscow, Standartinform Publ., 2003. 14 p.

Hryhorian T.H. Avtomatyzatsiia proektuvannia struktur tekhnolohichnykh protsesiv sudnobudivnoho vyrobnytstva. Avtoreferat Diss. [Automation of the design of the technological processes structures of the shipbuilding. Extended abstract of candidate’s thesis]. Mykolaiv, 2006. 16 p.

Koshkin K.V., Suslov A.S., Khalnov S.M., Shishkanov V.V. Kompyuterizirovannye integrirovannye proizvodstva: osnovy organizatsii i primery ispolzovaniya [Computerized production integration: organization fundamentals and examples of usage]. Nikolaev, NUK Publ., 2006. 180 p.

Kuzmin V.V., Skhirtladze A.G. Matematicheskoe modelirovanie tekhnologicheskikh protsessov sborki i mekhanicheskoy obrabotki izdeliy mashinostroeniya [Mathematical simulation of technological processes of assembly and mechanical processing of engineering products]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2008. 279 p.

Kulikov D.D., Yablochnikov Ye.I., Babanin V.S. Intellektualnye programmnye kompleksy dlya tekhnicheskoy i tekhnologicheskoy podgotovki proizvodstva part 7. Sistemy proektirovaniya tekhnologicheskikh protsessov [Intelligent software systems for technical and technological preparation of production Part 7. Systems of technological processes design]. St. Petersburg, SPbGU ITMO Publ., 2011. 136 p.

Larin V.P., Popovskaya Ya.A. Proektirovanie tekhnologicheskikh protsessov izgotovleniya detaley priborov [Design technological processes of manufacturing parts in appliances]. St. Petersburg, SPbGUAP Publ., 2003. 85 p.

Mitrofanov S.P. Gruppovaya tekhnologiya mashinostroitelnogo proizvodstva: [Group technology of engineering production: Vol.1.]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1983. 403 p.

Petukhov A.V., Melnikov D.V., Bystrenkov V.M. Sistemy avtomatizirovannogo proektirovaniya tekhnologicheskikh protsessov [Computer-aided design systems of technological processes]. M-vo obrazovaniya Resp. Belarus, Gomel. gos.tekhn. un-t im. P. O. Sukhogo Publ., 2011. 144 p.

Burtsev V.M., Vasilev A.S. Tekhnologiya mashinostroeniya: v 2-kh tomakh. T. 1. Osnovy tekhnologii mashinostroeniya: Uchebnik dlya VUZov [Engineering Technology: 2 vols. Vol. 1. Fundamentals of engineering technology: A Textbook for Higher Education Establishments]. Moscow, MGTU im. Baumana Publ., 1991. 564 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140314

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.