Логістичне управління у суднобудівних кластерних системах

Mykola V. Fatieiev, Iryna M. Zaporozhets

Анотація


Розкрито суть і особливості суднобудівних кластерних систем. Запропоновано механізми організації суднобудівних кластерів, а також показники оцінки ефективності їх функціонування.

Ключові слова


логістичне управління; система збалансованих показників; суднобудівна кластерна система; балансова модель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kozyr B.Yu., Fateev N.V. Povyshenie konkurentosposobnosti Nikolaevskogo regiona na platforme klasternykh sistem [Competetive recovery of the Nikolaev region on the platform of cluster systems]. Ekonomist – Economist, 2010, no.7, pp. 23–25.

Kolobov A.A., Omelchenko I.N., Orlov A.I. Menedzhment vysokikh tekhnologiy. Integrirovannye proizvodstvenno-korporativnye struktury: organizatsiya, ekonomika, upravlenie, proektirovanie, effektivnost, ustoychivost [Management of high technologies. Integrated production and corporate structures: organization, economy, management, design, efficiency, sustainability]. Moskow, Ekzamen Publ., 2008. 621 p.

Krykavskyi Ye.V. Lohistychne upravlinnia [Logistics management]. Lviv, «Lvivska politekhnika» Publ., 2005. 684 p.

Kulyk V.A., Hryhorak M.Yu., Kostiuchenko L.V. Lohistychnyi menedzhment [Logistics management]. Kyiv, Lohos Publ., 2013. 268 p.

Menyaev M.F. Upravlenie proektami. MS Project: «Menedzhment organizatsiy» [Projects management. MS Project: «Management of organizations»]. Moscow, Omega-L Publ., 2005. 276 p.

Mylnik V.V., Titarenko B.P., Volochienko V.A. Issledovanie sistem upravleniya [Study of manage-ment systems]. Moscow, Akademicheskiy proekt; Triksta Publ., issue 3, 2004. 352 p.

Smirnova Ye.A. Upravlenie tsepyami postavok [Management of supply goals]. Saint Petersburg, SPbGUEF Publ., 2009. 120 p.

Sokolenko S.I. Stratehiia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy na osnovi intehratsiinykh system – klasteriv [Strategy of Ukrainian economic competitevness on the basis of integration systems – clusters]. TOV «Ribest» Publ., 2006. 37p.

Kharrison A., Remko V.Kh. Upravlinnia lohistykoiu: Rozrobka stratehii lohistychnykh operatsii [Logistics management: Development of strategies of logistic operations]. Dnipropetrovsk, Balans Biznes Buks Publ., 2007. 368 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140317

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.