Напружено-деформований стан зварних циліндричних вузлів залежно від геометрії прошарку

Hennadii V. Yermolaiev, Iryna A. Kolesar

Анотація


Розглянуто напружено-деформований стан при термічному навантаженні вузлів з різнорідних матеріалів у пружній стадії. Установлено вплив відносної товщини прошарку на напружено-деформований стан вузла.


Ключові слова


дифузійні і паяні з'єднання; комп'ютерне моделювання; напружений стан; м'який прошарок

Посилання


Bakshi O.A., Shron R.Z. O raschetnoy otsenke prochnosti svarnykh soedineniy s myagkoy prosloykoy [On the estimate of welded joints strength with soft interlayer]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding Production, 1971 no. 3, pp. 3–5.

Bakshi O.A., Shron R.Z. Prochnost pri staticheskom rastyazhenii svarnykh soedineniy s myagkoy prosloykoy [Strength in static tension of welded joints with soft layer]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding Production, 1962, no. 5, pp. 6–10.

Bakshi O.A., Zaynullin P.C. O snyatii svarochnykh napryazheniy v soedineniyakh s mekhanicheskoy neodnorodnostyu prilozheniem vneshney nagruzki [On the removal of welding stresses in joints with mechanical heterogeneity by application of external load]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding Production, 1973, no. 7, pp. 3–7.

Bakshi O.A., L. M. Kachanov O napryazhennom sostoyanii plastichnoy prosloyki pri osimmetrichnoy deformatsii [On the stressed state of the plastic interlayer in axisymmetric deformation]. Izvestiya AN SSSR Mekhanika – Proceedings of the USSR Academy of Sciences. Mechanics, 1965, no. 2, pp. 134–137.

Bakshi O.A., Anisimov Yu.I., Zaynullin P.C. et al. Prochnost i deformatsionnaya sposobnost svarnykh soedineniy s kompozitsionnoy myagkoy prosloykoy [Strength and deformation capacity of welded joints with composite soft layer]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding Production, 1974, no.10, pp. 3–5.

Kvasnitskiy V.V., Yermolaev G.V., Kvasnitskiy V.F., Matvienko M.V., Labartkava Al.V. Vliyanie sootnosheniya zhestkostey materialov na napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie pri diffuzionnoy svarke i payke uzlov iz raznorodnykh materialov [Effect of the ratio of materials strength on the stress-strain state in diffusion welding and brazing of nodes from dissimilar materials]. Zb. nauk. prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2011, no.6, issue 441, pp. 23−31.

Kvasnitskiy V.V., Yermolaev G.V., Matvienko M.V., Zakonomernosti formirovaniya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya pri diffuzionnoy svarke raznorodnykh materialov primenitelno k uzlam tsilindr–tsilindr i vtulka–vtulka [Principles of formation of the stress-strain state in diffusion welding of dissimilar materials applied to cylinder-cylinder and liner-liner nodes]. Zb. nauk. prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2007, no. 5, issue 416, pp. 57–65.

Kvasnytskyi V.V., Yermolaiev H.V., Kolesar I.A. Napruzheno-deformovanyi stan zvarnykh ta spaianykh ziednan riznoridnykh materialiv odnakovoi zhorstkosti z promizhnymy prosharkamy [The stress-strain state of welded and brazing joints of dissimilar materials of the similar hardness with interlayers]. Zb. nauk. prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2011, no. 5, issue 440, pp. 36–43.

Kolesar I.A. Issledovanie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya svarnykh i payanykh uzlov iz raznorodnykh materialov s promezhutochnymi prosloykami pri temperaturnom i silovom nagruzhenii [Study of the stress-strain state of welded and brazing joints from dissimilar materials with interlayers in temperature and strength load]. Materialy II Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «Zvariuvannia ta sporidneni protsesy i tekhnolohii» (4.09-8.09 2012) [Proceedings of the second All-Ukrainian Scientific and Engineer-ing Conference of Young Scientists and Students «Welding and related processes and technologies»]. Mykolaiv, 2012, pp. 119–122.

Trykov Yu.P., Gurevich L.M., Shmorgun V.G., Bogdanov A.I., Kiselev O.S. O realizatsii ravnoprochnosti koltsevykh shvov (myagkikh prosloek) raznorodnykh trub i sosudov [On the implementation of equal strength of girth welds (soft interlayers) of dissimilar pipes and vessels]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Proceedings of the Volgograd State Technical University], 2010, no. 4, issue 64, 188 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140404

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.