Нагрівання і плавлення електродів за наявності екзотермічної суміші в покритті

Anatolii F. Vlasov, Nataliia O. Makarenko

Анотація


Виконано аналіз існуючих способів підвищення продуктивності електродів для ручного дугового зварювання. Установлено залежності теплових та інших показників плавлення електродів від кількості екзотермічної суміші й товщини покриття  електродів.


Ключові слова


екзотермічні суміші; електродне покриття; електрод; показники плавлення електродів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vlasov A.F., Oparin Yu.N, Belaya V.M., Perepelitsa A. A. Sostav elektrodnogo pokrytiya [The composition of the electrode coating] USSR authors cert., no. 737175, 1977.

Vlasov A.F, Kushchyy A.M. Tekhnologicheskie kharakteristiki elektrodov s ekzotermicheskoy smesyu v pokrytii dlya naplavki instrumentalnykh staley [Technological characteristics of electrodes with exo-thermic mixture in a coating for the surfacing of tool steels]. Svarochnoe proizvodstvo − Welding production, 2011, no. 4, pp.10−15.

Ioffe I.S. et al. Vliyanie titanotermitnoy smesi, vkhodyashchey v elektrodnoe pokrytie, na povyshenie proizvoditelnosti svarki [Influence of titanium and thermite mixture which is included into the elec-trode coating on the increase of welding productivity]. Svarochnoe proizvodstvo − Welding production, 1980, no. 3, pp. 26−28.

Yerokhin A.A. Kinetika metallurgicheskikh protsessov dugovoy svarki [Kinetics of metallurgi-cal processes of arc welding]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1964. 256 р.

Zarechenskiy A.V., Leshchinskiy L.K., Chigarev V.V. Osobennosti plavleniya poroshchkovykh lent s termitnymi smesyami [Specific features of melting of powder tapes with thermite mixtures]. Svarochnoe proizvodstvo − Welding production, 1985, no. 8, pp. 39−41.

Pokhodnya I.K. Gazy v svarnykh shvakh [Gases in welds]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1972. 256 р.

Frolov V.V. Teoreticheskie osnovy svarki [Theoretical fundamentals of welding]. Moscow, Vyssh. shkola Publ., 1970. 592 р.

Chigarev V.V., Zarechenskiy D. A., Belik A. G. Osobennosti plavleniya poroshkovykh lent s ekzo-termicheskimi smesyami v napolnitele [Specific features of melting of powder tapes with exothermic mix-tures in the filler]. Avtomaticheskaya svarka − Automatic Welding, 2007, no. 2, pp. 53−55.

Vlasov A.F., Karpenko V.M., Leshchenko A.I. Eksperimentalnoe opredelenie ekzotermich-eskogo protsessa, protekayushchego pri nagreve i plavlenii elektrodov [Experimental determination of the exo-thermic process which proceeds under the heating and melting of electrodes]. Visnyk DDMA [Bulletin of the DSEA], 2006, no. 2, issue 4, pp. 65−68.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140413

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.