Підвищення експлуатаційних властивостей напилених покриттів електроімпульсною дією на двохфазний високотемпературний потік з наступною термічною обробкою

Oleksandr M. Dubovyi, Anton А. Karpechenko, Maksym M. Bobrov

Анотація


Досліджена можливість підвищення експлуатаційних властивостей електродугових і плазмових покриттів електроімпульсним впливом на високотемпературний двофазний потік з подальшою їх передрекристалізаційною термічною обробкою. 


Ключові слова


газотермічні електродугові та плазмові покриття; електричний імпульс; термічна обробка; твердість; міцність зчеплення; зносостійкість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dubovyi O.M., Kulіk S.G., Zhdanov O.O., Bobrov M.M., Mirko O.І. Vplyv deformatsii ta lehuiuchykh elementiv na tverdist stalei i napylenykh pokryttiv pislia peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky [Effect of strain and alloying elements on the hardness of steel and sprayed coatings after prerecrystallization heat treatment]. Zb. nauk. prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2011, no. 2, pp. 36–44.

Dubovyi O.M., Ovsiannykov V.M., Karpechenko A.A., Bobrov M.M., Ovsiannykova K.V. Vplyv elektrychnykh impulsiv na strukturu ta tverdist elektroduhovykh pokryttiv [Effect of electric pulses on the structure and hardness of electric arc sprayed coatings]. Zb. nauk. prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2012, no. 5–6, pp. 38–41.

Borisov Yu.S., Kharlamov Yu.A., Sidorenko S.L. et al. Gazotermicheskie pokrytiya iz porosh-kovykh materialov [Thermal spray coatings of powder materials]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1987. 544 p.

Gorelik S.S., Dobatkina S.V., Kaputkina L.M. Rekristallizatsiya metallov i splavov [Recrystal-lization of metals and alloys]. Moscow, MISSIS Publ., 2005. 432 p.

Gutman B.Ye. Izmelchenie kapel pri plazmennom napylenii s modulyatsiey toka [Shredding of droplets during plasma spraying with current modulation]. Avtomaticheskaya svarka – Automatic welding, 1988 no. 9, pp. 37–39.

Dubovyi O.M., Lebedieva N.Yu., Yankovets T.A. Vplyv peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na fizyko-mekhanichni vlastyvosti napylenykh pokryttiv ta deformovanykh metaliv ta splaviv [Effect of prerecrystallization heat treatment on physical and mechanical properties of sprayed coatings and deformed metals and alloys]. Zb. nauk. prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2010, no. 3, pp. 7–10.

Kadyrmetov A. M. Issledovanie protsessov plazmennogo naneseniya i uprochneniya pokrytiy i puti upravleniya ikh kachestvom [Study of plasma coating processes and coatings hardening and ways of their qualities management]. Nauchnyy zhurnal KubGAU [KubHAU scientific journal], 2012, no. 81, pp. 1–18.

Korobov Yu.S. Effektivnost primeneniya aktivirovannoy dugovoy metallizatsii dlya naneseniya zashchitnykh pokrytiy [Efficiency of activated arc metallization application for protective coatings spraying]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding Engineering, 2002, no. 2, pp. 47–49.

Korotkikh V.M. Upravlyaemye energoeffektivnye tekhnologii plazmennogo napyleniya zash-chitnykh pokrytiy selskokhozyaystvennogo naznacheniya [Managed energy-efficient technologies of plasma spraying of protective coatings for agricultural purposes]. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of Altai State Agrarian University], 2011, no. 8, pp. 83–87.

Kudinov V.V., Bobrov G.V. Nanesenie pokrytiy napyleniem. Teoriya, tekhnologiya i oborudo-vanie [Coating spraying. Theory, technology and equipment]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1992. 432 p.

Dubovyi O.M., Karpechenko A.A., Yankovets T.A., Zhdanov O.O. Sposib nanesennya pokryt-tiv [Method of coatings spraying] Patent UA, no. a 2009 88755, 2009.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140408

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.