Оптимізація конструкції металокерамічного гермовводу

Viktor V. Kvasnytskyi, Andrii V. Labartkava, Maksym V. Matviienko, Oleksandr V. Labartkava

Анотація


Визначено вплив товщини металевих струмопідвідів на жорсткість високовольтного металокерамічного гермовводу електронно-променевої пушки під час роботи.

Ключові слова


гермоввід; різнорідні матеріали; напружено-деформований стан; жорсткість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kvasnitskiy V.V., Labartkava Al.V. Optimizatsiya konstruktsii metallokeramicheskogo germovvoda na osnove modelirovaniya napryazhennogo sostoyaniya i razrabotka tehnologii payki [Optimization of metal-ceramic pressure seal construction on the basis of stress state modeling and the development of brazing technology]. Tez. dokl. Mezhd. konf. «Matematicheskoe modelirovanie i informatsionnye tekhnologii v svarke i rodstvennykh protsessakh» [Mathematical modeling and information technologies in welding and related processes: Thesis reports of International Conference]. Kyiv, 2008, рр. 51–52.

Kvasnitskiy V.V., Labartkava Al.V. Optimizatsiya konstruktsii metallokeramicheskogo uzla na osnove modelirovaniya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya [Optimization of metal-ceramic node on the basis of the stress-strain state modeling]. Problemy tekhniky – Problems of Engineering, 2009. no. 1, pp. 82−89.

Lebedev V.K., Kuchuk-Yatsenko S.I., Chvertko A.I. et al. Mashinostroenie. Tehnologiya svarki, payki i rezki [Mechanical Engineering. Technology of welding, brazing and cutting]. Mashinostroenie. Entsiklopediya – Mechanical Engineering. Encyclopedia, 2006. 768 p.

Kvasnitskiy V.V., Kostin A.M., Labartkava A.V. Labartkava Al.V. Osobennosti payki metallokeram-icheskikh germovvodov [Specific features of metal-ceramic pressure seals brazing]. Tez. dokl. Mezhd. konf. «Svarka i rodstvennye tekhnologii – nastoyashchie i budushchee (25.11−26.11.2013)» [International Conference: Welding and related technologies – present and future 25-26 November 2013]. Kyiv, 2013, pp. 75−76.

Kvasnitskiy V.V., Kostin A.M., Labartkava A.V. Labartkava Al.V. Razrabotka tehnologii payki metallokeramicheskikh germovvodov dlya elektronno-luchevyikh pushek [Development of brazing technology of metal-ceramic pressure seals for electron beam guns]. Transport and machinebulding – Transport and machinebulding, 2013, no. 3, issue 28, pp. 55−58.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140416

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.