Стабільність дугового процесу при автоматичному наплавленні під флюсом з високочастотними коливаннями електрода

Ivan V. Simutienkov, Stanislav V. Drahan, Yurii O. Yaros

Анотація


Виконано аналіз факторів, які порушують стабільне горіння дуги при автоматичному наплавленні з високочастотними коливаннями електрода (ВКЕ). Визначено діапазон зміни частоти та амплітуди ВКЕ, які не викликають дестабілізацію дугового процесу. На основі аналізу осцилограм струму і напруги дуги підтверджена можливість керування перенесенням електродного металу за допомогою ВКЕ.

Ключові слова


автоматичне наплавлення; коливання електрода; стабільність дугового процесу; кероване перенесення металу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Goloborodko Zh.G., Dragan S.V., Simutenkov I.V. Avtomaticheskaya naplavka pod flyusom konstruktsionnykh staley s poperechnymi vysokochastotnymi peremeshcheniyami elektroda [Automatic submerged-arc surfacing of structural steels with transverse high-frequency movements of the electrode]. Avtomaticheskaya svarka − Automatic welding, 2013, no. 6, pp. 35–38.

Dragan S.V., Simutenkov I.V., Ignatenkov O.V. Metodika opredeleniya parametrov vysokochastotnykh mekhanicheskikh kolebaniy elektroda pri avtomaticheskoy naplavke pod flyusom [Method of determination of high-frequency mechanical electrode oscillations under automatic submerged-arc surfacing]. Visnyk DDMA [Bulletin of the DSEA], 2012, no. 3, pp. 124–129.

Kesaev I.G. Katodnye protsessy elektricheskoy dugi [Cathodic processes of the electric arc]. Мoscow, Nauka Publ., 1968. 244 p.

Lenivkin V.A., Dyurgerov N.G., Sagir Kh.N. Tekhnologicheskie svoystva svarochnoy dugi v zashchitnykh gazakh [Technological properties of the welding arc in the shielding gases]. Мoscow, Maschinostroenie Publ., 1989. 264 p.

Leskov G.I. Elektricheskaya svarochnaya duga [Electric arc]. Мoscow, Maschinostroenie Publ., 1970. 335 p.

Rukovodyashchiy dokument po standartizatsii. Pravila. Avtomaticheskaya naplavka stalnykh tsilindricheskikh detaley uglerodistoy i korrozionnostoykoy stalyu pod flyusom [Guidance document on standardization. Rules. Automatic surfacing of steel cylindrical parts of carbon and stainless submerged steel]. Мoscow, 1988. 57 p.

Lebedev V.A., Dragan S.V., Goloborodko Zh.G., Simutenkov I.V. Upravlenie razmerami valika pri naplavke pod flyusom s poperechnymi vysokochastotnymi impulsnymi peremeshcheniyami elektroda [Control of the roller size under submerged-arc surfacing with transverse high-frequency pulse movements of the electrode]. Zagotovitelnye proizvodstva v mashinostroenii – Production provision in engineering, 2014, no. 4, pp. 6–10.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140405

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.