Синтез карбідів металів електророзрядним методом

Pavlo L. Tsolin, Anatolii Yu. Terekhov, Nataliia I. Kuskova

Анотація


Проведено експериментальні дослідження можливості синтезу карбідів металів електророзрядним методом. У процесі електророзрядної обробки циклогексану з використанням різних металевих електродів (алюміній, титан, ніобій)  отримано аморфні вуглецеві наноматеріали, що містять відповідні карбіди (Al4C3, NbCі  TiC).

Ключові слова


електророзрядний метод; органіча рідина; карбіди металів; вуглецеві наноматеріали

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bobrinetskiy I.I., Nevolin V.K., Simunin M.M., Tekhnologiya proizvodstva uglerodnykh nanotrubok metodom kataliticheskogo piroliza iz gazovoy fazy etanola [Technology of production of carbon nanotubes by catalytic pyrolysis from gas phase of ethanol]. Khimicheskaya tekhnologiya – Chemical technology, 2007, no. 2, pp. 58–62.

Bulyarskiy S.V. Nukleatsiya klasterov katalizatorov pri roste uglerodnykh nanotrubok [Nucleation of clusters of catalyst at carbon nanotubes grows]. ZhTF – Tech.Phys., 2011, vol. 81, issue 11, pp. 66–70.

Bulyarskiy S.V. Uglerodnye nanotrubki: tekhnologiya, upravlenie svoystvami, primenenie [Carbon nanotubes: technology, regulation of properties, application]. Ulyanovsk, UlGU Publ., 2010. 399 p.

Gusev A.I. Nanomaterialy, nanostructury, nanotekhnologii [Nanomaterials, nanostructures, nanotechnologies]. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2009. 416 p.

Kuskova N.I., Vovchenko O.I., Petrichenko S.V., Maliushevska A.P., Tsolin P.L., Baklar V.Yu., Zubenko O.O. Ustanovka dlia oderzhannia vuhletsevykh nanomaterialiv [Installation for production of carbon nanomaterials] Patent UA, no. a 2012 09469, 2012.

Vovchenko O.I., Kuskova N.I., Petrichenko S.V., Bohuslavskyi L.Z. Sposib pererobky orhanichnykh rozchynnykiv abo ikh vidkhodiv [Method of processing of organic solvents or their waste products] Patent UA, no. a 2011 08413, 2011.

Kuskova N.I., Yushchishina A.N., Malyushevskaya A.P., Tsolin P.L., Petrichenko L.A., Smalko A.A. Poluchenie uglerodnykh nanomaterialov v protsesse obrabotki organicheskikh zhidkostey [Production of carbon nanomaterials in the process of treatment of organic liquids]. EOM – ETM, 2010, no. 2, pp. 72–76.

Kuskova N.I., Dubovenko K.V., Petrichenko S.V., Tsolin P.L., Chaban S.O. Elektrorazryadnaya tekhnologiya i oborudovanie dlya polucheniya novykh uglerodnykh nanomaterialov [Electrodischarge technology and equipment for production of new carbon nanomaterials]. EOM – ETM, 2013, no. 3, pp. 35–42.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140411

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.