Аналіз сучасного стану та шляхи вдосконалення методу визначення характеристик суден-газовозів LNG

Dong Xinshuo

Анотація


Виконано аналіз сучасного стану, перспектив розвитку та проблем проектування суден-газовозів LNG. Наведено шляхи вдосконалення методу визначення головних розмірів і характеристик цих суден на початкових стадіях їх проектування.

Ключові слова


судна-газовози LNG; конструктивні особливості; зріджений природний газ; удосконалення процесу проектування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gorynin I.V., Legostaev Yu.L., Osokin E.P. Problemy morskoy transportirovki szhizhennogo prirodnogo gaza. Materialy dlya tankov sudov-gazovozov [Problems of transport of liquefied natural gas by the sea. Materials for the tanks of the gas carriers]. Sudostroenie - Shipbuilding, 2009, no. 5, pp. 32–40.

Zaytsev V.V., Korobanov Yu.N. Suda-gazovozy [Gas carriers]. Leningrad, Shipbuilding, 1990. 304 p.

Zaytsev V.V. Teoreticheskie osnovy proektirovaniya sistemy morskoy transportirovki gazov Dokt, Diss. [Theoretical bases of designing marine gas transportation systems. Doct. Diss.]. Mykolaiv, 2001.

Kachanovskiy K.V., Larkin Yu.M. Proektirovanie gazovozov [The design of gas carriers]. Moscow, Morflot Publ., 1981. 28 p.

Logatchev S.I., Chugunov V.V., Gorin E.A. Mirovoe sudostroenie: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [World shipbuilding: modern condition and prospects of development]. Saint-Petersburg, Mor Vest Publ., 2009. 544 p.

Logatchev S.I., Nikolaev M.M. Suda dlya perevozki szhizhennykh gazov [Carriers for transportation of liquefied gas]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1966. 260 p.

Makarov V.G. Spetsialnye sistemy sudov-gazovozov [Special systems of gas carriers]. Saint-Petersburg, GMTU Publ., 1997. 472 p.

Mikhailov B.N. Analiz osnovnykh parametrov i razrabotka matematicheskoy modeli morskikh metanovozov so sfericheskimi gruzovymi tsisternami Kand. Diss. [Analysis of the main parameters and development of the mathematical model of methane carriers with spherical trucks. Cand. Diss.]. Mykolaiv, 1982.

Ngo T.H. Model funktsionirovaniya nakatnogo sudna [Functioning model of the ro-ro ship]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2012, no. 1, pp. 28–30.

Nekrasov V.A., Mikosha N.N. Zadacha proektirovaniya sudna dlya usloviy rynochnoy ekspluatatsii [The problem of designing the vessel for the condition of market operation]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2006, no. 2, pp. 3–10.

Nekrasov V.A., Nguyen G.N. Opredelenie optimalnykh kharakteristik bystrokhodnogo passazhirskogo sudna [Determination of optimal characteristics of the high-speed passenger vessel]. Vestnik NUK [NUS Journal. Electronic Edition], 2012, no. 2, pp. 23–29.

Han Chunqiang, Wang qingfeng, Lu Shikui The elementary analysis of a few difficult issues of LNG carriers construction. JIANGSU SHIP, 2012, no. 4.

Xie Yinghao The analysis and inspiration on the world LNG shipping market. China Water Transport, 2013, no. 8, pp. 42–43.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140502

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.