Моделювання впливу власних параметрів генератора високовольтних імпульсів на розрядні характеристики для запалення стримерних розрядів

Leonid Z. Bohuslavskyi, Yurii H. Kazarian, Mykola S. Yaroshynskyi, Vitalii V. Diordiichuk

Анотація


Проведено комп'ютерне моделювання розрядних характеристик еквівалентної схеми генератора високовольтних високочастотних імпульсів з коротким фронтом. Отримано залежності зміни форми та амплітуди вихідної напруги генератора, які дозволили знайти оптимальні значення елементів схеми для забезпечення запалювання об'ємного стримерного розряду з об'ємом холодної плазми до 100 л.

Ключові слова


високовольтний імпульс; фронт імпульсу; стримерний об'ємний розряд

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Boyko N.I., Safronov I.A. Malogabaritnyy chastotnyy generator vysokovoltnykh impulsov s subnanosekundnym frontom [High-voltage pulses portable frequency generator of with subnanosecond front]. Tezisy dokladov VI nauchnoy shkoly «Fizika impulsnykh vozdeystviy na kondensirovannye sredy» (11.09-14.09.1993) [Abstracts of reports of the VI Research School «Physics of impulse actions on condensed media», 11.09-14.09.1993]. Mykolaiv, 1993, pp. 198.

Belkin V.S., Shulzhenko G.I. Formirovateli vysokovoltnykh nanosekundnykh impulsov s nizkovoltnym pitaniem [Conditioners of high-voltage nanosecond pulses with low-voltage power]. PTE – PTE, 1994, no. 4.

Boguslavskiy L.Z., Mirishnichenko L.N., Kazaryan Yu.G., Khristo A.I. Vysokovoltnyy vysokochastotnyy istochnik impulsov s korotkim frontom dlya elektrorazryadnykh tekhnologiy [The high-voltage high-power pulses source with short edge for electric-discharge technologies]. Tekhnichna elektrodynamika. Temat. vyp. «Problemy suchasnoi elektrotekhniky» – Technical electrodynamics. Thematic issue «Problems of modern electrical engineering», 2010, part 3, pp. 84–87.

Boguslavskiy L.Z., Mirishnichenko L.N., Kazaryan Yu.G., Diordiychuk V.V. Issledovaniya elektrofizicheskikh protsessov zazhiganiya obemnogo razryada v aerozolnom potoke pri izmenenii chastoty sledovaniya impulsov [Research of electrophysical processes of volume discharge ignition in aerosol stream when the pulse repetition frequency changes]. Materialy Mezhdunar. nauch. konf. «Fizika impulsnykh razryadov v kondensirovannykh sredakh» [Proceedings of the International scientific conference «Physics of impulse discharges in condensed media»]. Mykolaiv, 2011, pp. 54–57.

Mesyats G.A. Impulsnaya energetika i elektronika [Pulsed power engineering and electronics]. Moscow, Nauka Publ., 2004. 704 p.

Osipov V.V. Samostoyatelnyy obemnyy razryad [Inherent volume discharge]. UFN – UFN, 2000, vol. 170, pp. 225−245.

Pichugina M.T. Vysokovoltnaya elektrotekhnika [High-voltage electrical engineering]. TPU Pudl., 2011. 119 p.

Chekalov L.V. Konstruktivnye osobennosti i promyshlennoe vnedrenie elektrofiltrov s impulsnym pitaniem: obzornaya nnformatsiya [Constructive features and industrial application of electric filter with pulsed power: overview]. Moscow, TsINTIkhimneftemash Publ., 1993. 19 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140509

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.