Мережі впевненості в якісному аналізі проектів технічної діагностики портальних кранів

Ihor I. Kovalenko, Anton V. Melnyk

Анотація


Запропоновано підхід розв'язання задачі ймовірнісного виводу з використанням мереж упевненостей для якісного аналізу в проектах технічної діагностики портальних кранів. Такий підхід продемонстровано на прикладі задачі прогнозування працездатності портових портальних кранів.

Ключові слова


мережі упевненостей; управління проектами; технічна діагностика; портальний кран

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Boyko G.A. Kontseptsiya otsenki tekhnicheskogo sostoyaniya gruzopodemnykh kranov (The concept of evaluation of the technical condition of hoisting cranes). Tekhnicheskie nauki − Technical sciences, 2011. Available at: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1517/1/Bojko.pdf (Accessed 5 May 2014).

Borisov A.N., Uzhga-Rebrov O.I., Savchenko K.I. Veroyatnostnyy vyvod v intellektualnykh sistemakh [Probabilistic inference in intelligent systems]. Riga, 2002.213 p.

Klimchuk S.A. Primenenie pretsedentov dlya diagnostiki kranov mostovogo tipa (Application of precedents for the diagnosis of bridge cranes). Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii − System Research and Information Technologies, 2012, no. 4. pp. 17–22. Available at: http://journal.iasa.kpi.ua/archive/2012/No4/2012-n4-klimchuk-text (Accessed 5 April 2014).

Nezhentsev A.B. Opredelenie fakticheskogo rezhima raboty gruzopodemnykh kranov pri ekspertnom obsledovanii (Determination of the actual mode of operation of hoisting cranes with expert survey). Tekhnicheskie nauki − Technical sciences, 2007. Aavailable at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/2009-3E/09nabpeo.htm (Accessed 5 May 2014).

Orhanizatsiino-metodychnyi dokument: OMD 22460848.003-2012. Krany portalni, kranyperevantazhuvachi. Ekspertne obstezhennia [Organizational and methodical document: OMD 22460848.003-2012. Portal cranes, cranes-conveyors. Expert inspection]. Kyiv, 2012. 136 p.

Sakara A.A., Evdokimov V.D. Ostatochnyy resurs portalnykh kranov i ego opredelenie («Residual life of portal cranes and its definition», The electronic edition). Vіsnik Odeskogo natsіonalnogo morskogo unіversitetu − Bulletin of the Odessa National Maritime University, 2008. pp. 148-157. Available at: http://www.osmu.odessa.ua/public/other/publishing/vesnik26/Sakara%20A.A.pdf (Accessed 3 May 2014).
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140512

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.