Вибір нормалізуючого перетворення для інтервального оцінювання часу виконання проектів підготовки жінок-боксерів до змагань

Serhii B. Prykhodko, Nataliia V. Kniaz

Анотація


На основі нормалізуючого перетворення Джонсона із сім’ї SU зроблено оцінювання довірчого інтервалу вибіркового середнього часу виконання проектів підготовки жінок-боксерів високої кваліфікації до змагань. Виконано порівняння отриманої оцінки довірчого інтервалу з результатами непараметричного оцінювання.

Ключові слова


перетворення Джонсона; довірчий інтервал; вибіркове середнє; оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Baharev B.V., Kovalev A.E. Optimizatsiya normalizuyushchego preobrazovaniya puassonovskogo protsessa dlya otsenki doveritelnogo intervala nesluchaynogo otkloneniya [Optimization of the normalizing transformation of the Poisson process for estimation of nonrandom deviation confidence interval]. Matematicheskie zametki − Mathematical Notes, 1992, vol. 51, issue 2, pp. 144–146.

Dіlennia M.O., Ostianov V.N., Komіsarenko G.I. Boks: Zhinky [Boxing: Women]. Kyiv, National Olympic Committee of Ukraine Publ., 2009. 112 p.

Dzheroyan G.O., Hudadov N.A. Predsorevnovatelnaya podgotovka bokserov [Precompetitive preparation of boxers]. Moscow, "Fyzkultura i Sport" Publ., 1971. 150 p.

Orlov A.I. Prikladnaya statistika [Applied Statistics]. Moscow, Ekzamen Publ., 2004. 656 p.

Prykhodko S.B. Intervalne otsiniuvannia parametriv stokhastychnykh dyferentsialnykh system na osnovi modyfikatsii uzahalnenoho metodu momentiv [Interval estimation of parameters of stochastic differential systems based on the modification of the generalized method of moments]. Materialy XIII Mizhnarodnoi konferentsii z avtomatychnoho upravlinnia “Avtomatyka-2006, (25.09-28. 09.2006)” [Proceedings of the 13th International Conference on Automatic Control “Automatics – 2006”]. Vinnytsia, 2006, pp. 69–75.

Prykhodko S.B. Intervalne otsiniuvannia statystychnykh momentiv nehausivskykh vypadkovykh velychyn na osnovi normalizuiuchykh peretvoren [Interval estimation of statistical moments of non-Gussian variables on the basis of the normalizing transformation]. Matematychne modelyuvannya – Mathematical modeling, Dniprodzerzhynsk, 2011, no.1, issue 24, pp. 9–13.

Prykhodko S.B., Pukhalevych A.V., Negara N.V. Vybir normalizuiuchoho peretvorennia dlia vyznachennia chasu zatrymok vykonannia prohramnykh proektiv [Selection of normalizing transformation for determination of the time delay of software projects implementation]. Zbirnyk naukovyh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia [Collection of Scientific Publications of National University of Shipbuilding], 2011, no. 3, issue 438, pp. 124–129.

Prikhodko S.B., Kudin O.A. Vybor normalizuyushchego preobrazovaniya dlya otsenki prodolzhitelnosti rabot pri upravlenii vremenem v proektakh razrabotki konstruktorskoy dokumentatsii sudna [Normalizing transformation selection for estimation of works duration in time management in projects of ship engineering documentation development]. Zbirnyk naukovyh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia [Collection of Scientific Publications of National University of Shipbuilding], 2011, no. 4, issue 439, pp. 140–145.

Prikhodko S.B., Makarova L.N. Vybor normaliziruyushchego preobrazovaniya dlya otsenki vremeni narabotki mezhdu otkazami ustroystv terminalnoy seti v sluchae maloy vyborki [Selection of normalizing transformation for estimation of operating time between failures of terminal network devices in case of a small sample]. Vestnik khersonskogo natsionalnogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Kherson National Technical University], 2013, no. 1, issue 46, pp. 308–312.

Johnson R.A., Wichern D.W. Applied Multivariate Statistical Analysis. Pearson Prentice Hall, 2007. 800 p.




DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140513

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.