Методика аналізу ефективності управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств

Vladimir N. Parsyak, Oksana P. Kyrychenko

Анотація


Викладено засади діагностики системи управління інноваційною діяльністю. Запропоновано процедуру її оцінки з огляду на визначену типологію підприємств суднобудування за рівнем розвитку їхньої інноваційної активності.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; управління інноваційною діяльністю; суднобудівні підприємства; ефективність управління; експертні оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Yevtushevskyi V.A. Upravlinnia innovatsiiamy v suchasnii orhanizatsii [Innovation Management in the modern organization]. Kyiv, Nichlava Publ., 2006. 359 p.

Zhezhukha V.Y. Pokaznyky otsiniuvannia stanu innovatsiinoi diialnosti ta innovatsiinoi aktyvnosti [Evaluation measures of state of innovative activity and innovative active performance]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific bulletin of the National Forestry and Wood-Technology University of Ukraine], 2009, issue 19.13.

Illiashenko S.M., Problemy i perspektyvy rynkovo-oriientovanoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom [Problems and prospects of market-oriented management of innovative development]. Sumy, Papirus Publ., 2011. 644 p.

Ilyashenko S.N., Shipulina Yu.S. Sostavlyayushchie innovatsionnogo potentsiala subekta khozyaystvennoy deyatelnosti [The components of the innovative capacity of the subject of economic activity]. Vіsnik Sumskoho derzhavnoho unіversitetu [Bulletin of Sumy State University], 2002, no. 7(40), pp. 118–125.

Koval N.V. Problemy otsiniuvannia innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstv (Estimation problems of enterprises innovative capacity). Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal Innovatsiina ekonomika – «Innovative Economy» All-Ukrainian scientific-production journal. Available at: http://www.nbuv.gov.ua.

Kovtun N.V. Statystychne doslidzhennia investyciinoho protsesu ta investyciinoi diialnosti: teoriia, metodologhiia, praktyka [Statistical study of the investment process and investment activity: theory, methodology, practice]. Kyiv, 2005. 253 p.

Mnykh Ye.V. Zastosuvannia ekonomiko-matematychnykh metodiv i modelei u rozviazku analitychnykh zadach (The appliance of economic and mathematical methods and models in the solution of analytical tasks). Available at: http://pidruchniki.ws.

Nemchinov V.S. Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli [Economical and mathematical methods and models]. Moscow, Sots.-ek.lit. Publ., 1962. 410 p.

Rossokha V.V. Metodyka ociniuvannia potencialu innovacii [Evaluation methods of the innovation capacity]. Aktualni problemy ekonomiky – Economy urgent problems, 2005, no.5(47), pp. 68–75.

Chukhrai N.I. Formuvannia innovaciinoho potencialu pidpryiemstva: marketynhove ta lohistychne zabezpechennia [Formation of the innovative capacity of the enterprise: marketing and logistics software]. Lviv, Lvivska politekhnika Publ., 2002.

Shvets S.K. Innovatsionnyy analiz v sudostroenii [Innovative analysis in the shipbuilding]. Saint Petersburg, Krylov State Research Centre Publ., 1998. 283 p.

Yaglom I.M. Matematicheskie struktury i matematicheskoe modelirovanie [Mathematical structures and mathematical simulation]. Moscow, Sov. Radio Publ., 1980. 165 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140514

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.